Nu søsættes projekt Fjordstrædet i Thisted

Thisted Kommune har i samarbejde med Realdania søsat projektet ”Fjordstrædet – Passagen mellem by og fjord”, som har til formål, at styrke by- og handelslivet i Thisted og støtte op om en positiv udvikling i hele kommunen.

Gennem en målrettet indsats ønsker man at påvirke den forventede negative afvikling af mellemstore handelsbyer i Danmark. Thisted Kommune ønsker at være på forkant, ved at gentænke byens klassiske funktioner og tilbud, aktivt inddrage borgere, brugere, øvrige fællesskaber, aktører og politikere i en ny og samskabende proces med løbende evaluering og erfaringsopsamling.

Thisted, der i Strategiplan Thy på Forkant er udpeget som kommunens hovedby, er som mange andre større byer i yderområderne udfordret af samfundsudviklingen på en række områder, bl.a. begrænset byliv, konkurrence fra nye typer handel samt ændret befolkningssammensætning med flere ældre borgere og færre unge.

Tidligere var handelslivet det, der skabte hovedbyerne, men i takt med en stigende konkurrence fra nethandel er der behov for at sætte fokus på, hvordan Thisted skal udvikle sig i fremtiden, og undersøge hvad der skal til for at skabe liv og aktivitet i bymidten og de centrale byrum samt tiltrække og fastholde yngre borgere og virksomheder.

En mere aktiv og attraktiv bymidte
Thisted skal være kendt for mere end en traditionel købstad, og projektet skal medvirke til den positive fortælling om Thy. Fortællingen der rækker ud over Thisteds bygrænse, indgår i en større kontekst i forhold til resten af Thy samt andre projekter som bl.a. Cold Hawaii Inland. Projektet skal skabe nyt liv i midtbyen og knytte byen bedre sammen med fjorden, hvilket skal medvirke til at gøre byen mere attraktiv for besøgende og tilflyttere.

Et projekt i flere faser
Projektets første fase består af en forundersøgelse, som skal belyse projektets realiserbarhed forud for igangsætning af hovedprojektet. Forundersøgelsen gennemfører Thisted Kommune i samarbejde med Realdania frem til august 2019, hvor efter der tages stilling til, hvorvidt projektet skal føres videre mod de næste faser mod realisering.

Hvis det besluttes at igangsætte fase 2, som er hovedprojektet, forventes projektets fysiske rammer at være gennemført i slutningen af 2020, mens de planlagte aktiviteter og arrangementer forventes at forløbe over en periode på op til 4 år. Samlet set forventes projektet afsluttet i 2024.

 

Kortet viser projektets afgræsning i Thisted bymidte fra Havnetorvet og til Nytorv. Området er vist med en rød afgrænsning.

Fakta
Forundersøgelserne på projektet er støttet af Realdania med 250.000 kr., hvor Thisted Kommune medfinansierer med tilsvarende beløb. Forundersøgelsen skal belyse projektets realiserbarhed forud for igangsætning af hovedprojektet.Den samlede projektøkonomi for hovedprojektet udgør 21 mio. kr. Realdania har reserveret 8 mio. kr. til projektet. Der ansøges yderligere om 5 mio. kr. fra øvrige fonde.

Realdania er en filantropisk forening med omkring 155.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Realdania har siden år 2000 støttet flere end 3.350 projekter med mere end 18 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem.

Hovedbyer på forkant er en kampagne, hvor Realdania har afsat 73 mio. kr. til at styrke hovedbyerne i landets yder- og landkommuner (LAG-kommunerne). Formålet er at få eksempler på, hvordan byerne kan vende udfordringen med tomme lejemål og overskydende kvadratmeter i bymidten til en mulighed for at skabe nyt liv og stærk identitet – ikke bare i hovedbyen, men hele lokalområdet. En hovedby er den by i en kommune, som kommunen vurderer kan trække udvikling. Formålet er at komme udfordringen med tomme lejemål til livs og nyt liv, som ikke bare udvikler hovedbyen, men hele området.

Arkivfoto: Sune Borggaard

Forfatter

Related posts

Top