Læserbrev: Får vi et nært sundhedsvæsen?

Læserbrev af
Hanne Korsgaard, Regionsrådsmedlem, Region Nordjylland (A) og
Ida Pedersen, Kommunalbestyrelsesmedlem (A), Thisted kommune (artikelfoto)

Hanne Korsgaard

Det nære sundhedsvæsen – i Thy.

Endelige kom det, regeringens udspil til en ny sundhedsreform.

Intentionen om at skabe mere sammenhæng og nærhed mellem sygehus, kommune og praksislæge er vi helt enige i, men kunne det ikke have været løbende implementeret i den nuværende struktur?

Regeringens udspil indeholder initiativer, som Socialdemokratiet allerede ved deres sundhedsudspil fra 2018 om tid, nærhed og lighed har peget på som nødvendige for at løse de store udfordringer, der er i de kommende år med flere patienter i det danske Sundhedsvæsen.

Modsat Regeringen så lægger Socialdemokratiet ikke op til en fuldstændig ændring af den måde, Sundhedsvæsenet er organiseret på og ej heller nedlæggelse af Regionerne – netop fordi vi i Socialdemokratiet ser det som en nødvendighed at styrke den direkte borgerinddragelse ved folkevalgte politikere på et så væsentligt område som vores sundhed.

I den nuværende struktur KAN og SKAL der arbejdes videre med både de gode resultater, Regionerne i samspil med praktiserende læger og kommunerne har haft sammen og nye og fleksible måder at styrke dette samarbejde på. Vi er enige i, at der skal arbejdes meget mere med bindende, forpligtende samarbejdsaftaler på tværs mellem sygehus, kommune og prak. læger.

Det sammenhængende og nære sundhedsvæsen er igennem de seneste år udviklet på mange måder. Allerede i 2007 startede man med politisk godkendte sundhedsaftaler, som regulerer opgaver mellem Region, de praktiserende læger og Kommuner. Disse aftaler har netop været medvirkende til, at der til stadighed arbejdes med måder, hvordan man kan skabe bedre overgange mellem de forskellige instanser. Så Sygehusene og kommuner er i gang med rigtig mange af de foreslåede indsatser, som udspillet fremhæver bl.a. i forbindelse med sundhedsaftalerne.

Der kan peges på mange eksempler på, hvor det fungerer godt også i Thisted kommune. Blandt andet er der gode og nødvendige aftaler i fødselsplan mellem sygehuset, de praktiserende læger og de kommunale sundhedsplejersker om koordinering og hvem der udfører, hvilke opgaver. Denne plan har resulteret i, at der i Thisted kommune er meget få genindlæggelser af nyfødte. Andre eksempler er aftaler om genoptræning. Her er det lykkedes at opnå en positiv udvikling i ventetiden, trods stor tilgang af genoptræningsplaner. Desuden er der oprettet akuttilbud og akutteams, som kan tilse borgere ved akut eller forværring af sygdom.

Kommunen er allerede langt med at overtage flere opgaver i borgernes nærområde, tæt på pårørende og netværk, og det giver rigtig god mening.

Men nu skal de gode tendenser presses igennem før der har været mulighed for at udbygge de rette faglige kompetencer og den nødvendige kapacitet. Desuden mangler der prak. læger til at udføre alle de nye opgaver. Der er mange områder, der burde være taget hånd om, inden der implementeres så store strukturændringer. Det vil skabe mere uro end stabilitet og kvalitet.

Med hensyn til økonomien bør denne følge patienten og ikke kompliceres af søjletænkning, ligesom der skal arbejdes langt mere målrettet med forebyggende initiativer for at minimere indlæggelser og flere kronisk syge patienter. Alt dette kan fint foregå i den organisering, der eksisterer nu – der er ting, der kan lovgives om, og der er ting, der kan skabes ved forpligtende fællesskaber.

I udspillet mangler der synlighed i, hvordan der skal investeres i det nære sundhedsvæsen i kommunen, når vi samtidig ved, at der kommer flere ældre og kronikere i de kommende år. Det er svært at se, at der er afsat flere resurser til drift.

Desuden er der i udspillet alt for lidt fokus på forebyggelse og værdien af tidlig opsporing og sundhedsfremme.

Der er behov for at skabe attraktive arbejdspladser og gode arbejdsvilkår, og det skabes ved, at der er mere tid og rum til at udføre god pleje og behandling. Vi mener ikke, det sker ved at lave en strukturreform.

I Thisted mangler der uddannede medarbejdere inden for alle områder og vi er her særlig sårbare med hensyn til rekruttering af personale både på sygehus og i kommunen, herunder læger i almen praksis. Denne del bør sikkert forsøges løst med aftaler med Arbejdsmarkedets parter og måske ændring af uddannelsesmæssige vilkår.

Thy/Mors ser også ud til at blive noget mere sårbar i Regeringens udspil om sundhedsfællesskaber, da der alene er godt 60.000 indbyggere som befolkningsgrundlag i Thy/Mors. Til sammenligning er befolkningsgrundlaget I Odense 458.000. Alt andet lige vil dette begrænse mulighederne for rekruttering, nytænkning og generel give økonomiske begrænsninger. Man kan forudse, at dette også kan betyde, at flere funktioner, som er i dag på Thisted sygehus, kan risikere at forsvinde til større og mere specialiserede sygehuse? Netop også hvis det er embedsmænd og ikke politikere, der kan være med til at sætte standard for dette.

Forfatter

Related posts

Top