Første spadestik til ny råstofplan for Nordjylland taget

Regionsrådet i Region Nordjylland sendte igår et debatoplæg til arbejdet med en ny Råstofplan 2020 ud i offentlig høring. Her inviteres råstofindvindere, kommuner, interesseorganisationer og borgere til at give deres bud på, hvordan planen skal udformes. Høringen løber i 8 uger indtil den 5. juli.

Den nye og reviderede Råstofplan 2020 skal, ligesom den gældende råstofplan fra 2016, bl.a. være med til at sikre, at der er tilstrækkelige mængder sand, grus og sten til de byggerier og anlægsarbejder, som vil se dagens lys i de kommende år.

Det betyder, at Region Nordjylland med sin planlægning skal udpege arealer til fremtidig råstofindvinding, hvor der senere kan søges om tilladelser til at grave.

Udnyttelse af ressourcer under hensyn til natur og miljø
Et af de vigtige spørgsmål i debatoplægget er, om der i dag er udlagt tilstrækkeligt med graveområder og om disse indeholder tilstrækkelige mængder råstoffer i de kvaliteter, der er behov for i Nordjylland i de kommende år.

Et andet vigtigt spørgsmål er, om grundvandsinteresser og råstofindvinding alle steder kan gå hånd i hånd, eller om de nogle steder vil være modsætninger. I sammenhæng med dette spørgsmål er det interessant at se på, om efterbehandling af råstofgrave kan tilrettelægges således, at de bidrager til mere sammenhængende natur, der også kan være til gavn for grundvandsinteresserne. Debatten kan også sætte ord på, hvordan Regionen mere generelt kan være med til at fremme efterbehandling af tidligere graveområder, så natur og biodiversitet beriges.

Samtidig ønsker Regionen at arbejde for en mere ansvarlig udnyttelse af råstofferne i Nordjylland, og med samme formål vil den kommende råstofplan også have fokus på en højere grad af genanvendelse af de sekundære råstoffer.

Stor politisk interesse for debat, idéer og forslag
I Nordjylland indvindes der 6-7 mio. kubikmeter råstoffer hvert år og langt de største mængder er sand, grus og sten samt kalk. Råstofferne indvindes i det åbne land og selvom kun omkring 1,5 procent af regionens samlede areal er udlagt til råstofindvinding, så påvirkes både mennesker, natur og miljø af indvindingerne og den transport af materialerne der følger med.

Det betyder, at der er forskellige interesser i spil, hvilket Regionsrådet har stor forståelse for. Politikerne har derfor store forventninger til den offentlige høring, og ser meget frem til at komme i dialog med både erhvervslivet, kommunerne og interesserede borgere:

– Vi ved af erfaring, at der er mange holdninger til, hvilke steder og hvor store mængder råstoffer, der skal indvindes rundt omkring i regionen. De tilkendegivelser er vi meget lydhøre over for, da en tæt dialog, idéer og forslag er et afgørende grundlag for, at vi kan få vedtaget en god råstofplan, siger regionsrådsmedlem Mads Thomsen, der er formand for Regionsrådets udvalg for Klima og Miljø.

Foto: Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top