– Det handler om mere end Ørodde

Læserbrev af
Meiner Nørgaard (DF), medlem af kommunalbestyrelsen på Mors.

Jeg vil gerne starte med at beklage at dette læserbrev er lidt langt, men jeg håber at du som læser følger med til den bitre ende.

Efter den megen debat om Ørodde i forbindelse med Morsø Kommunes udviklingsplan, Kommuneplanen, kunne man foranlediges til at tro at planen stort set ikke omhandler andet. Det er selvfølgelig ikke tilfældet, der er rigtig mange gode udviklingsmuligheder overalt på Mors skitseret i planen. Jeg vil prøve at redegøre for nogle af dem her.

Kommuneplanen tager udgangspunkt i vores planstrategi, Fælles om Mors, som vi vedtog for et par år siden, bla. med stor borgerinddragelse i form af 6 borgermøder rundt omkring på Mors.

Kommuneplanen er opdelt i forskellige emner bla. Bo på Mors, Erhvervsliv, Turisme og medborgerskab.

Under Bo på Mors beskrives bla. retningslinjer for byudvikling, hvad kommunen kan gøre for at understøtte landsbyernes udviklingsmuligheder, hvordan vi vil arbejde for at bevare de kulturhistoriske værdier på Mors. Under fritid og sport beskrives retningslinjer for at styrke de mange muligheder for at aktivt fritidsliv, under Grønt Danmarkskort beskrives retningslinjer for at styrke vores naturværdier og øge naturarealerne. Under klima beskrives vores klimainitiativer, at vi deltager i projekterne Grøn Energi Nord og DK2020. der er et afsnit der omhandler fremtidige vej og stiforbindelser, et andet afsnit omhandler hvordan vi bevarer vores gode og rene drikkevand.

Udviklingen af vores landsbyer tager udgangspunkt i den strategiske landsbyplanlægning, der beskriver styrker og svagheder i landsbyerne og muligheder for at understøtte en positiv udvikling.

Der bliver udlagt nye boligområder i Bjergby, Erslev, Fredsø, Dragstrup, Ø. Jølby, Sejerslev, Sillerslev, Ørding og Vils, og et nyt område til en dagligvarebutik ved Sundby. Derudover planlægger vi at Sillerslev og Sejerslev bliver ”omdannelses landsbyer”, som betyder at det er muligt at trække landsbyafgrænsningen ud mod naturen, mod vandet, som kan gøre det mere attraktiv for tilflyttere at bosætte sig. Det bliver også lidt nemmere at etablere mindre erhvervsvirksomheder.

Nykøbing og Ø. Jølby, vores to største byer, er udlagt som centerbyer. Vi planlægger at udlægge Vils som et lokalcenter, der betyder at der er mulighed for lidt større detailhandelsbutikker, lidt større erhvervsvirksomheder og mulighed for nye erhvervsvirksomheder. Udover det der er beskrevet her har alle eksisterende butikker og virksomheder over hele Mors selvfølgelig også mulighed for udvikling. På turismesiden skal vi opgradere vores cykel og vandreruter, vi skal prioritere Kystruten som er en 151 km. lang vandrerute langs vores kyst og Solruten som er en markeret cykelrute, der går langs fjorden hele vejen rundt om Mors. Vi skal sørge for flere overnatningsmuligheder, bla. med husbåde, flere autocamper pladser og en udnyttelse af det rammeområde ved Ejerslev Havn, der er udlagt til et landskabshotel og der er ved at blive udformet et projekt. Vi skal være bedre til at synliggøre vores store potentiale for friluftsliv og naturoplevelser. Og vi skal hele raden rundt støtte op om de mange ting vores uundværlige frivillige personer og foreninger sætter i værk.

Erhvervsudviklingen er der også fokus på, vi skal udbygge en bæredygtig erhvervsstruktur og et godt iværksætter miljø, således at vi kan sikre flere lokale arbejdspladser. Vi udlægger store erhvervsarealer på Præstbrovej/ved Foodparken og det helt nye store område ved Aabro Fald.

To af vores gamle, og stolte erhverv, landbrug og fiskeri er også beskrevet. For landbrug gælder at de skal sikres de bedst mulige produktionsbetingelser, at vores dyrkningsjord er en begrænset resurse som vi skal beskytte og at landbruget skal videreudvikles, så det i videst mulige omfang kan fastholdes som et stabilt grundlag for bosætning og beskæftigelse. Vores lokale landmænd er de bedste naturforvaltere vi har, ellers kunne de slet ikke drive landbrug i dagens Danmark, og det skal vi via dialog og inddragelse sikre at de fortsat er.

Omkring vores fiskeri skal vi sikre funktionsdueligheden for erhvervshavnene i Nykøbing og Sillerslev, og sikre et alsidigt og bæredygtigt fiskeri i fjorden. Jeg kan nævne at Sammenslutningen af Vestlige Limfjordshavne er i gang med et nyt projekt for uddybning af sejlrenden ind i Limfjorden, så fremtidens skibe også kan få adgang til vores havne, og sammen med Limfjordsrådet og Mariagerfjord kommune er vi i gang med at planlægge et større forsøgsprojekt med muslingeopdræt.

Vi har en fantastisk natur på Mors og ambitionen er at vi skal understøtte kommunens unikke natur og enestående landskab, som en attraktiv ø midt i Limfjorden, at vi skal udbygge de rekreative områder der kommer i forbindelse med vores vådområdeprojekter. I det åbne landskab er det det Grønne Danmarkskort der er omdrejningspunktet. Naturindholdet skal bevares og forbedres i udpegede områder, lavbundsområder og etablering af vådområder er de primære virkemidler, vi skal lave naturgenopretningsprojekter, som der også lokalt er en stor interesse for.

En anden ting er at vi skal plante mere skov, som både øger drikkevandsbeskyttelsen, biodiversiteten, CO 2 optaget og muligheden for friluftsliv, og at vi skal sikre at alle har tilgængelighed til vores skovområder. Vi er på vej med to skovrejsningsprojekter, der om kort tid kan realiseres.

Der er SÅ mange udviklingsmuligheder på Mors, som vi i fællesskab, i samarbejde, og med maksimal borgerinddragelse, skal have realiseret, så Mors bliver et endnu bedre sted at bo.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top