Lille jobtab i Nordjylland

I tredje kvartal 2022 faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med 41 personer i Nordjylland, hvilket er et lille fald. Det er den første jobtilbagegang i halvandet år. Det viser en særkørsel fra Danmarks Statistik, som Dansk Erhverv har bearbejdet. Den faldende beskæftigelse kommer ovenpå stor fremgang de senere år.

Selvom der er tale om et meget lille fald, er det formentlig startskuddet til en periode, hvor beskæftigelsen vil falde. Det danske arbejdsmarked står overfor en nedtur, hvor beskæftigelsen vil falde i løbet af 2023. Den høje inflation vil på sigt lægge en dæmper på forbruget herhjemme. Samtidig vil de høje rentestigninger lægge en dæmper på byggebran-chen. Dertil er der i 2023 udsigt til svag vækst på flere af de vigtige dan-ske eksportmarkeder. Vækstudsigterne er dårlige i blandt andet Tysk-land, Sverige og Storbritannien, hvilket lægger en dæmper på efter-spørgslen efter danske varer og tjenester.

Den høje inflation kombineret med kraftige rentestigning og svage vækstudsigter på de danske eksportmarkeder vil få beskæftigelsen til at falde i 2023. De konjunkturfølsomme brancher som byggeriet og indu-strien er de mest udsatte.

Jobtilbagegang i 6 nordjyske kommuner

I tredje kvartal er der jobtilbagegang i 6 nordjyske kommuner. Der var job tilbagegang i Læsø, Jammerbugt, Thisted, Frederikshavn, Vesthim-merlands samt Morsø. Det største fald i antal jobs var i Jammerbugt, hvor der er 200 færre lønmodtagerjobs end i andet kvartal. Målt i pro-cent er den største tilbagegang i Læsø. Det store fald i Læsø skal dog ta-ges med forbehold, fordi Læsø er en lille kommune med ret få arbejds-pladser. Derfor kan mindre udsving fra kvartal til kvartal få stor betyd-ning i statistikken.

Jobfremgang i 5 nordjyske kommuner

Selvom der samlet set var jobtilbagegang i Nordjylland i tredje kvartal, var der dog også 5 kommuner, der oplevede fremgang. Det drejer sig om Rebild, Hjørring, Mariagerfjord, Aalborg samt Brønderslev. Den største fremgang i antal jobs var i Aalborg, men målt i procent var den største fremgang i Rebild.

Forfatter
Top