Vil skabe grobund for lokalråd i Thisted Kommune

Af:
Ulla Vestergaard (S),
Kirsten Strandgaard (EL),
Kurt Wissendorf Møller (SF),
Ida Pedersen (S),
Viggo Schjellerup (S).

Den 4. Maj 2015 inviterede Socialdemokraterne i Thisted kommune til et møde for kommunens borgere med henblik på at afsøge interessen blandt disse for at skabe basis for udvikling af nærdemokrati og medborgerskab.

Det store, lokale engagement, der opstod som en reaktion på ændringerne af institutionsstrukturen i kommunen, og lokale ønsker om oprettelse af lokalområdeudvalg i kommunen (par. 17 stk. 4) var baggrunden for invitationen til mødet, der iøvrigt var ganske velbesøgt.

Stemningen på mødet var sådan, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der fik som opgave at udarbejde et samlet forslag til medborgerinddragelse, der på bedst mulig måde sikrer, at lokalområderne inddrages i de politiske processer så betids, at der kan skabes et samarbejde, der er forpligtende for både kommunalbestyrelsen, forvaltning og de borgere, der vil engagere sig i lokalområdets betydning for kommunens alsidige udvikling.

At trække på samme hammel vil forbedre mulighederne for, at vi i fællesskab kan sikre udviklingen i hele kommunen.

Det er i denne sammenhæng vigtigt, at vi alle arbejder ud fra et helhedssyn på kommunens udvikling og i denne proces får indbygget lokale ønsker og behov, der med rimelighed kan indarbejdes i fællesskabets rammer. Lokalområdernes optagethed af egne ønsker om fastholdelse og udvikling af eget område er et godt afsæt for borgerinddragelse og nærdemokrati, og arbejdsgruppen understreger, at arbejdet med lokalt demokrati må starte her.

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at skabelsen af medborgerskab må komme fra borgerne selv, hvorfor arbejdsgruppen gerne modtager input fra de grupper, der allerede er etableret, ligesom arbejdsgruppens medlemmer vil være repræsenteret ved de kommende borgermøder, der afholdes i november måned.

Ifølge Thisted Dagblads reportager fra de møder, der er afholdt i lokalområderne, er der stærk grøde i forventningerne om borgerinddragelse i fremtiden, og et formaliseret samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og lokalområderne vil være et stærkt signal om, at vi i Thisted kommune arbejder sammen om at vedligeholde og forbedre vilkårene for alle indbyggere i Thisted kommune.

Forfatter

Related posts

Top