Vandråd rådgiver om forbedringer af vandløbene

Udlægning af gydegrus, fjernelse af spærringer og restaurering af ådale – sådan lyder nogle af de forslag, som Limfjordskommunerne har til vandløbsindsatser for 125,6 mio. kr. Forslagene er blevet til med rådgivning fra lokale interessenter i oplandet til Limfjorden og forventes at spille en central rolle i Naturstyrelsens 2. generation af vandområdeplaner.

20 foreninger med
20 foreninger har gennem det seneste halve år mødtes for at diskutere, hvor og hvilke vandløbsindsatser, der bør have plads i 2 generations vandområdeplaner.

Repræsentanter for lodsejerne og landbrug anbefaler sammen med repræsentanter for de grønne organisationer nu, at Kommunerne peger på et scenarie, der forbedrer den fysiske tilstand i vandløbene i oplandet til Limfjorden. Indenfor rammen på omkring 125,6 mio. kr. omfatter det etablering af to okkeranlæg, fjernelse af 55 spærringer og restaurering af omkring 500 km. vandløb.

Det er Miljøministeren, der har bestilt dette arbejde og det har været en meget positiv proces, konstaterer Limfjordsrådets formand Jens Lauritsen. Kommunerne har udarbejdet udkast og vandrådet har rådgivet.

Konstruktiv dialog
Dialogen og tonen i vandrådet har været konstruktiv og god, så resultatet er da også, at alle de 18 kommuner i oplandet til Limfjorden nu har godkendt forslaget og anbefalet det overfor Miljøministeren.

– Forventningen er, at der på Christiansborg selvfølgelig bliver lyttet til dette udkast med de mange konstruktive lokale forslag. For at arbejdet skal give mening skal forslaget naturligvis kunne genkendes i de udkast til anden generations vandområdeplaner, som Naturstyrelsen har planlagt at sende ud sidst på året, siger Jens Lauritsen, formand for Limfjordsrådet. Enigheden blandt de 20 organisationer i vandrådet og de 18 kommuner med opland til Limfjorden forpligter Miljøministeren.

Ikke bare i vandrådet men også mere lokalt i de enkelte kommuner har interessenter været inddraget i arbejdsgrupper.

Limfjordsrådet har koordineret opgaven på oplandsniveau og det har været den helt rigtige måde at udnytte det halve år, der var givet til at få opgaven løst.

– Det er igennem dialog med de lokale lodsejere og interesseorganisationer, vi finder de rigtige løsninger frem, siger Jens Lauritsen, der bestemt ser muligheder i at brede vandrådsmodellen ud til andre dele af vandplanarbejdet.

– Naturstyrelsen bør som ansvarlig myndighed fokuserer på at fastsætte mål og rammer. Disse skal dog give rum til, at kommunerne i dialog med vandråd og andre interessenter kan forestå en indsatsplanlægning, der tager hensyn til lokale forhold og som er koordineret med kommunernes klimaindsatser samt andre politikker med snitflader til vandplanarbejdet. Det vil give mere helhed i planlægningen, siger Jens Lauritsen.

Forfatter

Related posts

Top