Ulla Vestergaard rækker hånden frem

Af Ulla Vestergaard, Kommende borgmester i Thisted Kommune, Socialdemokratiet

Jeg skylder en kæmpestor tak. Til alle de mange borgere, som bakkede op om socialdemokratiets kandidater ved kommunalvalget d. 21. november. Til alle dem, som brugte deres stemme ved valget. Det er ualmindeligt vigtigt for vores demokrati, at vi bruger vores stemmer, når muligheden findes. Jo flere, som stemmer, jo bedre repræsenterer kommunalbestyrelsen bredden i kommunen.

Lige nu står vi i fællesskab i Thisted Kommune på tærsklen til en periode, hvor vi skal udvikle og fremtidssikre ældreområdet. Der skal være mindre bureaukrati og vi skal give friheden tilbage til skolerne med yderligere fokus på ledelse, styrke kommunens klimaprofil og meget, meget mere. Socialdemokratiet og Venstre har i fællesskab taget ansvar og lederskab for netop den periode, som vi ser ind i, i disse dage.

Det er min ambition som borgmester for hele Thisted Kommune at samle og skabe resultater, som er solide og langtidsholdbare. Derfor er jeg glad for, at udgangspunktet er blevet en konstituering, som er bred nok til at favne hen over den politiske midte, med kommunalbestyrelsesmedlemmer fra begge sider af den politiske midte.

Der har været sagt, spurgt og skrevet meget om konstitueringsaftenen. Og på det seneste er der desværre også kommet usande historier til torvs. Jeg vil gerne kort give min udlægning af, hvad der skete.

I de sidste måneder op til valget havde jeg mere eller mindre kontakt til de forskellige opstillede politiske partier på nær Nye Borgelige og Grøn Liste. Det gjorde jeg, fordi det for mig er vigtigt at lytte på, hvad også andre partier har af ønsker til fremtidens samarbejde og udvikling af kommunen. Det bærer konstituering-saftalen, som sætter kursen for Thisted Kommune, derfor også præg af.

Jeg er glad for, at jeg investerede tid i disse mange og gode snakke. Det er mit håb, at partierne bredt i kom-munalbestyrelsen vil se tilbage på samtalerne og tage imod, når jeg i det nye år igen vil byde på kaffe til mange snakke om politik og om vores dejlige kommune.

Desværre kan jeg samtidig se, at det Konservative Folkeparti udlægger snakken en del anderledes, end hvad jeg mener den kan bære. I Thisted Dagblad stod der pludselig, at ”Lene Kjelgaard Jensen siger, at hun på for-hånd havde en aftale med Ulla Vestergaard (S) om, at partierne skulle sætte sig sammen og forsøge at finde en bred aftale.” Det er en tolkning som må stå for Lenes egen regning, idet jeg i en sms til Lene Kjelgaard og andre skrev: ”Må alle få en god valgdag ? Vi ses i Valgcafeen i aften, hvorfra der tages bestik af situationen når mandater/kandidater er kendt.” Da flere af os ankommer til Rådhuset, kender jeg mandatfordelingen mellem partierne, og derfor vælger jeg at starte forhandlingerne op med det samme. Jeg startede med det største borgerlige parti, som også kunne skabe bredde i en konstituering, hen over midten.

Forhandlingerne går godt. Venstre er indstillet på at samarbejde og skabe resultater på en bane, hvor vi kan blive enige om, hvor kridtstregerne skal sættes. Det bliver derfor sent nat, inden jeg når til de øvrige partier, men det var vigtigt for både mig selv og for Venstre, at vi ville være klar på, hvad vi vil arbejde for og med i vores kommune, og hvordan vi gerne vil stå i spidsen for denne udvikling fra januar 2018.

I løbet af natten snakkede jeg ad to omgange med enkelte repræsentanter for det Konservative Folkeparti i et andet rum og fik forelagt deres krav. Ligesom andre partiers krav til at indgå i forhandling blev skitseret undervejs.

Da S og V blev enige om at indgå en konstituering, aftalte vi, at vi gerne ville forsøge at udvide konstituerin-gen med flere partier. Derfor var både Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, hver for sig, inde i forhandlingslokalet, hvor de i hovedtræk fik gennemgået konstitueringsaftalen samt forslag til hvordan vi kunne se en evt. udvidelse og indflydelse for de enkelte partier

Forhandlingerne sluttede tidligt om morgenen, hvor der blev holdt et kort pressemøde ved trappen på Råd-huset. Her blev det igen tilkendegivet, at konstitueringsaftalen var åben på flere poster, så når partierne fik sovet lidt ovenpå den lange nat, og fik læst konstitueringsaftalen, så var vi indstillet på nye drøftelser for evt. at udvide konstitueringen. Særligt fik det Konservative Folkeparti på dette pressemøde igen en direkte mulig-hed for at overveje en konservativ formand for Thisted Kommunes Børne- og Familieudvalg, et døgns tid.

Så derfor ærgrer det mig, at både Lene Kjelgaard og Jens Kr. Yde her i avisen har udlagt aftenen på en anden og mere forvrænget måde. Lene Kjelgaard, som aldrig deltog i den konservative delegation i forhandlingslo-kalet, har sagt, at man først fik tilbuddet om en udvalgsformandspost på pressemødet. Det er, som beskrevet, bestemt ikke korrekt. Det kunne hendes forhandlingsdelegation have fortalt hende.

Tilsvarende udtrykte Jens Kr. Yde i avisen forleden på den måde, så det lød, som om konstitueringsaftalen var hemmeligholdt og på ingen måde til forhandling. Aftalen blev gennemgået med Jens Kr. Yde i forhandlings-lokalet, den blev trykt og omdelt på Rådhuset om morgenen, og vi har offentligt budt til forhandlinger. Ikke mindst med de konservative. Desværre må vi konstatere, at vi har hørt mere fra det Konservative Folkeparti igennem Thisted Dagblad end igennem telefonen, for slet ikke at nævne muligheden for et møde.

Et par dage efter konstitueringen valgte vi i Socialdemokratiet og Venstre at fortsætte de politiske drøftelser med SF, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti. Det endte med, at partierne fortsat står uden for konstitueringsaftalen, men disse snakke bestyrker mig – sammen med mine indledende snakke med de samme partier – i, at vi på tværs af de politiske skel i kommunalbestyrelsen kan få et frugtbart, tillidsfuldt og solidt samarbejde til gavn for hele Thisted Kommune.

Det er mit ønske at være borgmester for alle. Derfor rækker jeg hånden frem til politisk samarbejde, dialog og borgerinddragelse på nye måder. Og jeg glæder mig til at komme i gang. Endnu engang tusind tak for tilliden.

Alle ønskes en rar julemåned og et godt Nyt år

Forfatter

Related posts

Top