Tican regnskab presset af problemer i Rusland

Omsætningen i koncernen udviste en fremgang på 108 mio. kr. og landede på 5,2 mia. kr. i 2013/14. Resultatet af ordinær primær drift udgør 72 mio. kr. Det er 47 mio. kr. lavere end året før, hvilket alene kan henføres til de betydelige udfordringer ferskkødsdivisionen har haft som følge af den russiske embargo, som startede tilbage i januar 2014.

På trods af en faldende produktion af slagtesvin i Danmark har Tican igen i 2013/14 øget slagtningerne. Stigningen er på 2 %, og der er således slagtet 1,9 mio. svin i det afsluttede regnskabsår.

Ferskkødsforretningen havde et ganske fornuftigt første kvartal, men da den russiske embargo satte ind i januar, blev hele det europæiske marked for svinekød sat under pres. Dette har samtidig medført, at Ticans indtjening i den danske forretning har været skuffende i den resterende del af regnskabsåret.

Det lukkede russiske marked var også den direkte årsag til, at Tican i september besluttede at lukke Fjerritslev afdelingen, som i stor udstrækning forarbejdede svinekød til det russiske marked. Det vurderes, at den manglende eksport hertil samt omkostninger i forbindelse med lukningen af Fjerritslev afdelingen, bl.a. hensættelser til fratrædelsesomkostninger og nedskrivning af anlægget, har belastet regnskabet med mere end 50 mio. kr.

– Lukning af Fjerritslev afdelingen har været en af de sværeste beslutninger i min tid i Tican. Medarbejderne har gennem årene kæmpet en brav kamp for at sikre konkurrenceevnen i afdelingen i Fjerritslev, hvor et af midlerne var en stærk afsætning til Rusland. Med det politisk begrundede stop for eksporten til dette marked forsvandt grundlaget for produktionen i Fjerritslev, og vi måtte træffe den tunge beslutning for at sikre konkurrencedygtigheden i den danske del af koncernen, siger Adm. direktør Ove Thejls.

Koncernens forædlingsvirksomheder har alle haft et godt år med stigende aktivitetsniveau og indtjening.

Selv om der er en klar årsag i den russiske embargo, som Tican selvsagt ikke har kunnet påvirke, betegnes driftsresultatet samlet set som ikke-tilfredsstillende.

Restbetalingen er på markedsniveau trods et ringere resultat
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen en samlet restbetaling på 90 øre/kg for svin og 80 øre/kg for søer.

Af dette års restbetaling for svin foreslås 15 øre/kg henlagt til andelshavernes personlige A-konti i selskabet, hvilket har været konsolideringspolitikken i Tican igennem flere år. Den del af a-kontiene, som har været bundet i 6 år, foreslås samtidig udbetalt sammen med den kontante restbetaling.

Den samlede restbetaling for svin på 90 øre er som sædvanlig skabt af to elementer.

1) en restbetaling, som afspejler markedsprisen, som har ligget ca. 80 øre over aconto afregningsprisen i 2013/14.

2) en A-bonus på 10 øre/kg, som tilfalder andelshaverne som følge af deres ejerskab i Tican. Denne A-bonus tilfalder ikke de leverandører, som ikke er andelshavere.

– Årets resultat er ikke tilfredsstillende, og vi føler os selvfølgelig hårdt ramt af udefra kommende forhold. Virksomheden er generelt set godt kørende, og strategien fortsætter med at levere forbedringer. Så det er da rigtig træls at konstatere, at en russisk embargo kan ramme os så hårdt, at man næsten ikke kan se de gode resultater, vi trods alt også har opnået. Alle vores medarbejdere fortjener faktisk stor ros, både dem, der har håndteret modgangen med Ruslands-udfordringerne, og alle andre, som har skabt vækst og fremgang. Alle har leveret en flot indsats,, siger adm. direktør Ove Thejls.

Bestyrelsesformand : hårdt år for Tican.
Det har været et hårdt år for Tican konstaterer bestyrelsesformanden.

– Det har været et hårdt år for Tican, og samtidig er den forventede prisstigning på slagtesvin jo udeblevet. Selv om foderpriserne også har været faldende, ændrer det ikke ved, at det samlet set har været et meget skuffende år for producenterne. På trods af at indtjeningen i Tican har været presset, indstiller vi en restbetaling, der matcher markedet. Det trækker på den frie egenkapital i år, men Tican er grundlæggende en robust virksomhed. Trods et år med modgang, har der været meget fokus på omstilling og effektiviseringer, så konkurrenceevnen forbliver intakt, siger formand Jens Jørgen Henriksen.

Nøgletal Tican koncernen 2013/14 2012/13

Omsætning i mio. kr. 5.158 (5.051 i 2012/2013)
Resultat af ordinær primær drift i mio. kr. 72 (119 i 2012/2013)
Årets resultat i mio. kr. 49 (100 i 2012/2013)
Balancesum i mio. kr. 1.983 (1.840 i 2012/2013)
Egenkapital i mio. kr. 577 (660 i 2012/2013)
Antal andelshavere 277 (289 i 2012/2013)
Antal medarbejdere 2.297 (2.188 i 2012/2013)

Forfatter

Related posts

Top