Thy Erhvervsråd glæder sig over et forrygende 2016

Det går godt i Thy. Både med at skabe nye arbejdspladser, skabe plads til iværksættere og med at få en betydelig andel af alle de udviklingspuljer, der udbydes de forskellige steder.

Men det kommer ikke af sig selv. Der ligger hårdt arbejde bag. Og derfor skal der også prioriteres med ressourcerne.

– Thy Erhvervsforum har også i den forgangne år vokset sig større, og vi mærker god opbakning fra både medlemmer og samarbejdspartnere. Det er vi meget glade for. Det motiverer og det forpligter, sagde formand Lars Torrild på generalforsamlingen mandag aften på Hotel Thinggaard i Hurup, hvor 100 medlemmer var mødt op.

Han benyttede samtidigt lejligheden til at rose personalet for en fremragende indsats og nogle flotte resultater i 2016.

Ud af dyre udviklingsprojekter
Thy Erhvervsforum har både på erhvervskontoret og i bestyrelsen haft løbende drøftelser omkring prioriteringer og nødvendige korrektioner i forhold til ny lovgivning, nye retningslinjer og nye erhvervstiltag.

Et af de områder, der i 2016 har været genstand for en ændret prioritering, er Thy Erhvervsforums rolle som projektansvarlig på større erhvervsudviklingstiltag.

– Som det blev annonceret på generalforsamlingen i sidste år vil foreningen ikke fremover varetage disse store projekter, der lægger beslag på en meget stor andel af vores medarbejder ressource, og som ofte rummer en betydelig økonomisk størrelse og risiko, der ikke kan løftes af en forening som Thy Erhvervsforum, slog Lars Torrild fast.

Denne beslutning kan man se afspejlet i det regnskab for 2016, der fremlægges her på generalforsamlingen. Her er både indtægter og udgifter vedrørende projektdeltagelse reduceret markant, og vedrører hovedsageligt afvikling af projekter som “Karriere på Kanten” og “Projekt Månegri”s, der er afsluttet med udgangen af 2016.

– Thy Erhvervsforum vil naturligvis fortsat være aktive og deltagende i denne type projekter, der er af stor betydning for vores lokale erhvervsudvikling, men vil fremover indgå i rollen som formidler eller deltager frem for at varetage ansvaret som projektansvarlig organisation, sagde Lars Torrild.

Illustration : Naturstyrelsen

Store forventninger til Business Region North Denmark
Med etableringen af Business Region North Denmark – i daglig tale BRN – har man fået en tværkommunal organisering, der har mulighed for at koordinere en større fælles indsats på den regionale erhvervsudvikling, og hvor Thy Erhvervsforum kan medvirke som lokal operatør på de tiltag der igangsættes.

– Fra Thisted Kommune har vi leveret på alle de tiltag, der er iværksat via BRN – som f.eks. studiejob indsatsen, og vi bidrager aktivt og konstruktivt til at præge udviklingen af det nye samarbejde. Dette tværkommunale samarbejde vil fortsat have stor prioritet, og det er derfor også glædeligt, at der fra Thisted Kommunes side i slutningen af 2016 kunne skabes grundlag for, at Thy Erhvervsforum fra 2017 har kunnet tilknytte en ny erhvervskonsulent med særlig fokus på de udviklingsaktiviteter, der initieres via BRN og andre tværkommunale samarbejder, sagde Lars Torrild.

Forbilledligt samarbejde med Væksthus Nordjylland
Thy Erhvervsforum har i flere år haft et stærkt samarbejde med Væksthus Nordjylland og ikke mindst den lokale ankermand Bjarne Brodersen.

– De nye rammeprogrammer fra EU har helt tydeligt lige skulle ”lande” hos de forskellige udbydere, men Thisted Kommune markerer sig også i 2016 rigtig flot, som en af de største aktører i relation til at drage nytte af de udviklingspuljer, der stilles til rådighed, sagde Lars Torrild.

Han fortalte, at udviklingen fortsætter i 2017, hvor der allerede i de første par måneder af det nye år har været meget stor aktivitet på de igangværende EU-programmer.

– Det er glædeligt at vi sandsynligvis ser frem mod et nyt rekordår. Glædeligt for Væksthuset og EU-programmerne, men allermest glædeligt for erhvervet i Thy, idet den stigende aktivitet jo i særdeleshed er udtryk for, at mange af vores lokale virksomheder for alvor har rettet fokus på ny udvikling og vækst, sagde Lars Torrild.

Foto : Chokoladekurven

Iværksætternes Thy
Dette afspejles også i en markant stigning i antallet af nye iværksættere, der kaster sig ud i etablering af nye virksomheder i området.

– Næsten 20% af iværksætterforløbene i Region Nordjylland lå i 2016 her i Thy, og vi ser også på dette område fortsat stor aktivitet i de første måneder af 2017. Det er en fornøjelse at iagttage, den mangfoldighed og kreativitet, der ligger bag de mange forskellige nye virksomheder, hvoraf vi er glade for at have et godt og spændende udsnit repræsenteret også her i aften. I Thy har vi i den grad punkteret myten om, at det kun er pizzarier og damefrisører, der bruger iværksætter programmerne – og ikke et ondt ord om dem, men iværksætteri og innovation er så meget mere nuanceret, og det er en stor inspirationskilde også for vores etablerede erhverv, sagde Lars Torrild.

Internt har man dikusteret den nye iværksætterordning, der trådte i kraft i 2016, hvilket har resulteret i en række justeringer af Thy Erhvervsforums fokus og indsats.

– Det gælder ikke mindst et forstærket samarbejde med de private aktører, der bistår iværksætterne i at skabe et stærkt fundament for deres nye virksomhed. Det er glædeligt, at vores lokale banker, revisorer, advokater mv. engagerer sig så aktivt i at understøtte etablering og udvikling de nye virksomheder, og de har stor andel i den positive udvikling vi ser på iværksætter området, sagde Lars Torrild.

Han slot fast, at et sådant engagement naturligvis har baggrund i en forventning om, at der kan skabes ny og god forretning gennem de nye virksomheder.

– men jeg oplever også et engagement, der bunder i ønsket om at understøtte udviklingen af vores lokalområde gennem et stærkt erhvervsliv, sagde Lars Torrild.

Foto : Christian Kjeldsen

Engagerer sig fortsat i lokale udfordringer
Thy Erhvervsforum har også i det forløbne år markeret i debatten omkring lokale udfordringer og og lokale udviklinger, der har direkte betydning for lokalområdet.

– Etableringen af Netværk Nordvest har givet os en fremragende platform for at skabe øget netværk imellem vores virksomheder, og EUC Nordvest har lagt en meget fornem indsats i at koordinere dette netværk og ikke mindst skabe en række meget spændende Briefings med inspiration fra nogle af de absolut førende eksperter indenfor bl.a. innovation og kommunikation. Jeg ser frem til at netværket kan styrkes yderligere fremover og vil benytte lejligheden til at opfodre til at de virksomheder, der endnu ikke har deltaget i netværket, søger ind i de muligheder der tilbydes, sagde Lars Torrild.

Thy Erhvervsforum har også taget del i debatten omkring sygehuset og beredskabet i Thy.

– Vi har haft anledning til at pointere, at et velfungerende lokalt sundhedsvæsen er af stor betydning for erhvervslivets mulighed for at rekruttere og fastholde medarbejdere, og dermed understøtte bosætningen i Thy. Men vi har også taget medansvar for at skabe løsninger i samarbejde med sygehusets ledelse, og jeg glæder mig over, at der er skabt et positivt og løbende samarbejde ikke mindst i forbindelse med indsatsen for at tiltrække flere læger til sygehuset, sagde Lars Torrild.

En tredie ting man selvfølgelig har engageret sig i er lukningen af Oticon i Thisted.

– Der er fra mange sider gjort er stort arbejde for at hjælpe de dygtige medarbejdere på Oticon videre, og jeg oplever – senest på den nyligt afholdte job- og uddannelsesmesse – den betydning, det har for disse medarbejdere, når de mærker at deres lokalsamfund tager et medansvar for deres jobsituation, sagde Lars Torrild.

Han fremhævede og en række særdeles succesrige arrangementer gennem året blandt andet Vækstkonferencen, man lavede sammen med IDA samt ikke mindst  Nytårskuren, der endnu en gang trak rekordmange deltagere. Ligesom han roste Thisted Kommune’s Business Breakfast, hvor der er skabt mulighed for at mødes om de helt konkrete temaer, der fylder i hverdagens samarbejde mellem erhvervslivet og de kommunale forvaltninger.

– Derfor kan vi også se positivt frem mod den udvikling der vil være i Thy i den kommende periode, både i det eksisterende erhverv, hos de mange nye iværksættere og på de helt nye forretningsområder, der opstår f.eks. i tilknytning til den forestående udbygning af Hanstholm Havn, sluttede Lars Torrild.

Valg gik let – endnu en gang
Elisa Grauenkjær, Jarl Knudsen og Per Bjørndal var på valg.

Bestyrelsen indstillede genvalg af Elisa Grauenkjær, Jarl Knudsen og Søren Hundahl til nyvalg til bestyrelsen idet Per Bjørndal ikke ønskede genvalg.

Som suppleanter blev Michael Thinggaard Madsen (Hotel Thinggaard) og Annette Hjerrild Kjellerup (AN Arkitekter) indstillet til valg.

Brandt Revision blev ligeledes indstillet til genvalg.

Og det synes generalforsamlingen var en god ide, og dermed var valgene afsluttet.

 

 

 

Forfatter

Related posts

Top