Succesrigt samarbejde mellem kommune og uddannelser

Thisted Kommune har succes med samarbejde. Et tværgående samarbejde mellem forvaltninger og uddannelsesinstitutioner har vist sig at bære frugt.

Uddannelsesgaranti Thy (UGT) er et tværgående samarbejde mellem forvaltninger og uddannelsesinstitutioner i Thisted Kommune, der arbejder for at sikre at unge mellem 15 og 30 år med komplekse problemstillinger gennemfører en ungdomsuddannelse. I dette samarbejde har Ungdommens Uddannelsesvejledning Thy (UU Thy) en central og vigtig rolle, da det er UU Thy, der er tovholder på samarbejdet.

– Vi arbejder på at, der ikke skal være nogle uddannelsesøer, uden broer. Altså skal alle uddannelsesinitiativer være forberedende til enten job eller videre uddannelse, siger Birgitte Ahlman Pedersen, leder af UU Thy.

Hvad er UGT?
De første tanker om UGT opstod i 2012, og i 2013 blev de første netværksmøder afholdt, og en partnerskabsaftale blev underskrevet. Dette partnerskab er løbende blevet udvidet, så UGT nu inkluderer EUC Nordvest, Thy Produktionsskole, SOSU STV, Thy-Mors HF & VUC, Thisted Gymnasium & HF, folke- og efterskolerne, Campus 10, forebyggelseskonsulenter, UU Thy, Familierådgivningen, Undervisningsafdelingen, Handicap- og Psykiatriafdelingen, Jobcenter Thisted, Sprogcenter Thisted, Asyl- og Integrationsafdelingen og Kommunikationscenter Thisted.

UGT er organiseret i et praktiker-, et mellemleder- og et chef-/direktørnetværk, hvor UU Thy har en tovholderfunktion i alle tre.

Målet med UGT er at alle unge skal være omfattet af en uddannelsesgaranti, ligesom alle ungeaktører tager deres del af ansvaret for at udmønte garantien. UGT betyder altså at alle unge tilbydes en sammenhængende indsats, hvor der er fokus på muligheder, en holdbar helhedsløsning og et realistisk valg af uddannelse.

EUC gruppe

De unge er i fokus
Birgitte Ahlman Pedersen er ny leder af UU Thy og har fra starten fokuseret på at etablere et endnu tættere samarbejde på tværs.

– Thisted Kommune identificerede i sin tid en problematik i forhold til at koordinere en fælles indsats mod de unge, derfor blev UGT etableret. UU Thy har båret problematikken videre og etableret et endnu tættere samarbejde, der fungerer som et kontinuerligt forum.

Det er vigtigt at UGT ikke kun i fungerer i teorien, men også i praksis, forklarer Birgitte Ahlman Pedersen, hvilket betyder at UU Thy, imellem UGT-møderne, samarbejder med relevante parter om at skabe de veje i og til ungdomsuddannelsessystemet som de unge i Thisted kommune har behov for.

På uddannelsesinstitutionerne i Thisted Kommune er holdningen ligeledes at UGT har løftet samarbejdet op på et højere og langt bedre niveau, som i sidste ende sikrer at de unge gennemfører en uddannelse.

– UGT har medført et tættere samarbejde, og vi kan se, at UGT desuden danner grobund for et godt samarbejde i mange andre sammenhænge også, siger Thilde K. Heidemann, uddannelseschef for de Tekniske Erhvervsuddannelser på EUC Nordvest.

På den måde er der mange sidegevinster ved samarbejdet, ud over at den enkelte elev er i centrum, så ingen falder imellem to stole, og det er en tankegang, der går godt i tråd med de tanker, de har haft på EUC Nordvest.

– Vi er rigtig glade for det brede samarbejde om den enkelte elev, og UGT har dannet den platform, der gør, at det nu fungerer i praksis, uddyber Thilde K. Heidemann.

HTX EUC NORDVEST 2

Fælles fokus gavner alle
I år startede Sprogskolen, Produktionsskolen Thy, EUC og UU Thy et samarbejde om at skabe vej ind i ungdomsuddannelse for både etnisk danske og tosprogede elever. På Produktionsskolen Thy bliver der fra august i år undervist i dansk og matematik på FVU-niveau (Forberedende Voksenundervisning) – samt mulighed for at starte i kombinationsforløb på EUC.

– Der skal være et konstant fokus på de gode overgange. Derfor har vi et fælles ansvar for at videreudvikle mulighederne, så flest muligt unge får muligheden for en ungdomsuddannelse, siger Birgitte Ahlman Pedersen og tilføjer:

– UGT gør at der er fokus på den enkelte unge, og ikke på en indbyrdes konkurrence mellem uddannelsesinstitutionerne. Fokus bliver at styrke det tværgående samarbejde, for at sikre unge mulighed for en ungdomsuddannelse.

– Der bliver taget bedre og hurtigere hånd om de unge, der måske ikke lige passer ind, og det er jo til gavn for alle. Jeg oplever samarbejdet som utroligt givende for alle parter, og det er en fantastisk måde UGT sikrer gode overgange med de unge i fokus, udtaler Lotte Løndal, pædagogisk leder på Thy Produktionsskole.

– Der er generelt set en rigtig stor velvillighed i hele UGT, og alle er indstillet på at støtte de unge, slutter Birgitte Ahlman Pedersen.

Forfatter

Related posts

Top