Styr på butikken i Thisted Kommune

Der er styr på driften i Thisted Kommune, anlægsomfanget er fortsat højt og likviditeten har stabiliseret sig på et fornuftigt niveau. Igen i år er det et særdeles tilfredsstillende regnskabsresultat, som kommunen leverer.

Sådan lød konklusionen, da Borgmester Lene Kjelgaard Jensen fremlagde årsregnskabet på kommunalbestyrelsens møde i aften.

– Den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen lagde fundamentet for økonomien i 2016, og med budgetforliget, besluttet af en næsten enig kommunalbestyrelse i efteråret 2015, blev rammerne lagt for kommunens økonomi. Budgetforliget gav blandt andet flere penge til dagpasningsområdet og vejområdet. Skolerne blev friholdt for en række besparelser indledte borgmesteren.

Mindreforbrug over næsten hele linien
Thisted Kommunes serviceudgifter – det vil sige de områder, hvor kommunen producerer en ydelse (dagpasning, skole, ældrepleje m.v.) – endte med et mindreforbrug på ca. 22 mio. kroner i forhold til den af staten fastsatte ramme. Mindreforbruget skal ses i forhold til en budgetramme på ca. 1,8 mia. kroner svarende til et mindreforbrug på lige godt 1 %.

– Mindreforbruget i forhold til kommunens budget på serviceudgiftsområderne blev på næsten 55 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til pleje og omsorg for ældre med 16,4 mio. kr., drift af kommunens asylcentre med 13,3 mio. kr. samt fællesudgifter og administration med 12,5 mio. kr., hvoraf forsikringsområdet bidrog med et mindreforbrug på næsten 4,5 mio. kr., sagde Lene Kjelgaard Jensen.

Styr på udgifter til forsørgelse
Overførselsudgifterne – det vil sige de områder, hvor kommunen ikke producerer en decideret ydelse, men derimod udbetaler en lovbestemt forsørgelse (kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension m.v.) – endte med et mindreforbrug på ca. 41 mio. kroner i forhold til kommunens budget.

– Mindreforbruget skal ses i forhold til et budget på ca. 650 mio. kroner, så her er der tale om et mindreforbrug på mere end 6 %. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en forbedret beskæftigelsessituation, herunder løntilskud og dagpenge til forsikrede ledige på i alt 21 mio. kr. samt et stærkt aftagende pres på integrationsområdet, som viste et mindreforbrug på 17 mio. kr. En stor del af budgetterne på områderne er finansieret af staten via bloktilskud, og det er endnu uafklaret, om noget af ’overskuddet’ skal betales tilbage til staten, sagde Lene Kjelgaard Jensen.

Mindreforbruget på driften har betydet, at det er et pænt stort beløb, som Kommunalbestyrelsen på det seneste møde overførte fra 2016 til 2017, nemlig godt 44 mio. kr.

Har skubbet anlægsinvesteringer foran
Anlægssiden var igen i 2016 præget af mange projekter og aktiviteter. En række energibesparende investeringer i såvel bygninger som gadelys på 12 mio. kr. har været med til at cementere Thisted Kommunes position som en af landets førende klimakommuner.

– Som led i en større fastholdelses- og tiltrækningsstrategi blev der ligeledes brugt 12 mio. kr. til cykelstier samt diverse by- og områdefornyelser. Endelig skal det nævnes, at indsatsen med at forbedre kommunens veje blev videreført i 2016 med projekter for i alt næsten 30 mio. kroner. I alt var der i 2016 anlægsprojekter for 110 mio. kroner, hvilket set i et nordjysk perspektiv er ganske fornuftigt, slog borgmesteren fast og fortsatte:

– På trods af et fornuftigt anlægsniveau i 2016, skubber vi fortsat noget af en pukkel foran os. Det bevirker, at det korrigerede nettoanlægsbudget i 2017 er på 157 mio. kr. Det er selvfølgelig højt, men det forventes, at stort set hele beløbet bliver brugt her i 2017. Uanset overførselsbeløbenes størrelse på såvel drifts- som anlægssiden vil Kommunalbestyrelsens drøftelser og prioriteringer i resten af året til stadighed komme til at ske indenfor en økonomisk ramme, hvor nødvendige prioriteringer, stabil drift, udvikling og effektiviseringer vil være i fokus, sagde borgmesteren.

Faldede likviditet vendt
Efter en periode med faldende likviditet, har likviditeten været stigende gennem 2016 og de første måneder af 2017, og forventningen er, at likviditeten i resten af året vil stabilisere sig på dette fornuftige niveau.

– De første driftsopfølgninger på budgettet for 2017 viser overordnet set, at de gode takter fra 2016 ser ud til at fortsætte. Det er meget positivt i forhold til kommunens fremtidige dispositionsmuligheder, og det giver stabilitet og tryghed på driftsområdet og et råderum til nogle anlægsinvesteringer, som kan være med til at fremtidssikre og udvikle kommunen i årene fremover, sagde Lene Kjelgaard Jensen.

Hun takkede Kommunalbestyrelsen, fagudvalg, ledere og medarbejdere, der på forskellig vis har bidraget til at sikre en daglig veldrevet organisation og et yderst tilfredsstillende regnskabsresultat for 2016, som hun formulerede det.

Regnskabet blev efter en kort debat godkendt idet Enhedslistens Jens Otto Madsen slog fast, at regnskabet åbnede mulighed for, at man kunne investere yderligere i blandt andet Thisted Kommunes skoler, der halter bagud i forhold til andre steder i landet.

Forfatter

Related posts

Top