Strategien er klar – og vi følger den!

 

Af Forretningsudvalget i Region Nordjylland: Ulla Astman, Agnethe Benedict Mørch, Anny Winther, Bente Bang, Jess V. Laursen, Lene Linnemann, Martin Bech, Mogens Nørgård, Ninni Lodahl Gjessing, Per Larsen, Pernille Buhelt, Peter Therkildsen, Susanne Flydtkjær, Thomas Hav, Vivi Jensen.  

Et stærkt lokalt sygehus har stor betydning. For borgernes adgang til sundhedsydelser, for arbejdspladser og for et områdes identitet, selvfølelse og udvikling.

Det er derfor ikke underligt, at den seneste tids nyheder om regionens vanskeligheder med at sikre tilstrækkeligt med læger til først øjenområdet og siden det kirurgiske område på Regionshospital Nordjylland i Thisted giver anledning til en vis ængstelse i Thy og på Mors.

Det gælder også bestyrelsesformand Lars Torrild fra Thy Erhvervsforum, der i Nordjyske Stiftstidende under overskriften ”Hold jer til strategien” udtrykker en bekymring for, om Region Nordjylland nu også vil Thy og Mors, når det gælder sygehusdrift, og når det gælder vækst og udvikling.

I regionens Forretningsudvalg har vi 15 politikere – valgt på tværs af politiske skel – behov for at sende fire helt klare budskaber til Lars Torrild og alle borgere i Thy og på Mors.

De fire budskaber er: Fuld opbakning til akutsygehus i Thisted. Fuld politisk tillid til hospitalsledelsen i Thisted. Fuld ”ligestilling” af Thy og Mors i den regionale udvikling og endelig en invitation til dialog og samarbejde.

Akutsygehuset i Thisted er og har siden 2007 været en central del af det regionale nordjyske sundhedsvæsen – og vil være det fremover. Det er hævet over enhver tvivl. I den seneste tid har vi ganske vist oplevet vanskeligheder med at sikre øjenområdet og det kirurgiske område. Men det er enkelte lægelige specialer på sygehuset og rokker ikke ved, at Thisted er og bliver et akutsygehus.

Det rokker heller ikke ved, at vi som Forretningsudvalg og Regionsråd vil sikre borgerne i Thy og på Mors den samme adgang til sundhedstilbud som resten af regionen. Også når det gælder udvalgte specialer som øjenområdet og det kirurgiske område.

Vores andet budskab er at udtrykke fuld tillid til hospitalsledelsens evne og vilje til at løse de aktuelle udfordringer.

Set fra politisk niveau er den nye hospitalsledelse for Regionshospital Nordjylland en stærk og kompetent ledelse, som til fulde er klar over vigtigheden af at sikre en strategisk rekruttering af læger til sygehuset, og som er villig til at tage alle tænkelige midler i brug for at sikre borgerne det bedste sundhedstilbud. Senest er det lykkedes hospitalsledelsen i et tæt samarbejde med gode medarbejdere at ”redde” fødslerne i Thisted på trods af akutte rekrutteringsproblemer.

Der er ingen tvivl om, at sygehuset i Thisted på enkelte områder står i en vanskelig situation, men vi har fuld tillid til, at vi har præcis den rette ledelse til at stå i spidsen for at løse den opgave.

Et stærkt akutsygehus i Thisted bidrager til udvikling i Thy, men som region har vi i samarbejde med kommuner og erhvervsliv og andre samarbejdspartnere i de seneste år også gjort en stor fælles indsats for at skabe vækst og udvikling i Thy og på Mors – som vi gør det i hele Nordjylland. Det sker ved at investere i udvikling og vækst med afsæt i regionens forskellige styrker.

Vækstforum Nordjylland har i sin nuværende periode (2014-15) investeret 50 mio. kr. i udviklingsinitiativer i Thisted og Morsø kommuner. Dette ligger over gennemsnittet for resten af de nordjyske kommuner målt i forhold til indbyggertal. Det samme gør sig gældende for perioden 2007-13, hvor der er investeret i mange i spændende initiativer, bl.a. bølgeenergiprojektet DANWEC i Hanstholm, som alene har fået godt 5 mio. kr. til udvikling af teknologien. Et andet eksempel er skaldyrscentret på Mors.

Det vidner om, at Thy og Mors på ingen måde har været eller vil blive underprioriteret i forhold til Aalborg eller andre dele af regionen, når man ser på økonomiske investeringer i innovation, infrastruktur og vækst, og når man ser på den politisk vilje til at skabe vækst og udvikling i hele regionen.

Et sidste budskab fra vi 15 politikere er en invitation til dialog og samarbejde om både sundhedsområdet og om skabelse af arbejdspladser i Thy og på Mors.

Som folkevalgte politikere er vi garanter for, at borgere og andre aktører i Nordjylland har adgang til at påvirke regionale beslutningerne inden for de demokratiske spilleregler og adgang til at stille os til ansvar, når stemmesedlen skal afkrydses igen i 2017.

Derfor lad os sammen følge udviklingsstrategien for Thy og Mors. Og for Nordjylland.

Forfatter

Related posts

Top