Statens Museum for Kunst laver filial i Thy

Thisted Kommune og Statens Museum for Kunst (SMK) har givet hinanden håndslag på, at man samlet arbejder henimod, at der er etableres en filial af SMK i magasinbygningen på Doverodde Købmandsgaard i Thy.

Der bliver tale om, at Thy dermed bliver tilført en turistattraktion af international klasse, og som vil tiltrække tusinder af gæster fra hele Skandinavien.

Der er nu grønt lys fra SMK til at gå videre med afdækningen af projektet. For at projektet kan lykkes, skal der fondsmidler ind i projektet.

Beslutningen blev taget på et møde i går i Thisted Kommunes Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg, der hvor man behandlede punktet på den lukkede dagsorden.

Vil lave filial i Thy
Statens Museum for Kunst ønsker at skabe en selvstændig filial for SMKs store samling med henblik på at lave udstillingsprogram og formidlingaktiviter i international klasse. Med filialen ønsker SMK at skabe et flagskib langt fra København .

Man ønsker at få mere af samlingen på i alt 250.000 værker ud til flere og gerne  nye brugere, der ikke jævnligt kommer til København. Herudover vil man styrke det samlede kulturtilbud i en region i vækst.

Med sine samlings- og kompetencemæssigt omfattende ressourcer er det SMKs vurdering, at man i Doverodde vil kunne lave udstillinger og formidlingsprogrammer, som på frugtbar vis kan supplere udstillingsaktiviteter i regionen, f.eks. kunstmuseerne i Holstebro, Herning, Hjørring, Aalborg og Lemvig.

Årlig særudstilling på tapetet
SMK producere en særudstilling årligt til pakhuset i Doverodde Købmandsgård. Det kan både være udstillinger, som også vises i København, og det kan være udstillinger, som udvikles specifikt til Thy med et indhold, der kan være særlig relevant for stedet og egnen.

Til hver udstilling vil der som udgangspunkt produceres en ledsagende publikation og/eller andet for- midlingsmateriale.

For at kunne tilgodese både skoler og turister vil udstillingen skulle åbne i april og vare indtil slutningen af oktober.

Ud over den kuraterede udstilling, vil der også skulle produceres formidlings- og undervisningsaktiviteter i form af omvisninger, værksted og undervisningsmateriale. Hvis rammerne tillader det, kan et resi- dency-program for kuratorer, forskere og kunstnere komme på tale.

Tæt samarbejde med lokale aktører
Udstillingernes relevans og opbakning skal sikres gennem et tæt samarbejde med kommuner, grundskoler, gymnasier, fritidstilbud og frivillige i regionen, idet det dog skal fastholdes, at et SMK Thy nødvendigvis må være båret af SMKs brand og i henseende til både program og faciliteter skal leve op til den standard og profil, som kendetegner SMK som museum.

SMK Thy vil  være et SMK-projekt, men netop skabt og udviklet med udgangspunkt i en lyttende og dialogisk tilgang til borgere, foreninger, organisationer, kultur- og uddannelsesinstitutioner samt erhvervsliv i området.

En forudsætning for både sikker drift og bred lokal opbakning er, at en lokalt forankret kunstfaglig profil ansættes som daglig koordinator af aktiviteterne i SMK Thy.

I første omgang ønskes der, at man starter filialen op i en tidsbegrænset periode på 5 år med intentionen om at gøre aftalen permanent, hvis aftaleparterne er enige om dette ved udgangen af aftaleperioden.

Foto : Christian Kjeldsen

Bygningsmæssige forhold skal afklares
Thisted Kommune ejer Doverodde Købmandsgård, men har indgået en brugsretsaftale med Nordvest Safari, der som minimum løber til 2025.

Derfor skal man strikke en speciel aftale sammen til SMK, der kan være en fem årig aftale mellem SMK og Thisted Kommune om brug af magasinbygningen. Eller et samarbejde i form af etablering af en fond/selvejende institution, der ejer bygningerne. Eller en fem årig lejeaftale mellem Nordvest Safari og Statens Museum for Kunst.

Forvaltningen indstiller, at man laver en aftale mellem kommunen og SMK og det er Nordvest Safari indforstået med.

De foreløbige undersøgelser af bygningens egnethed har vist, at de er egnede. Det forventes dog, at der skal arbejdes med indeklimaet, sikringen, brandforhold samt en generel istandsættelse, ligesom der om muligt etableres et etagegennembrud, der sikrer et moderne udstillingsrum.

Denne analyse vil kunne gennemføres inden sommerferien, og det estimeres, at udarbejdelsen af analyse samt et decideret skitseforslag vil kunne udføres inden for en ramme på 350.000 kr.

Analysen vil endvidere kunne afdække de samlede forventede omkostninger til etableringen af filialen.

Økonomien i aftalen
Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til bygherrerådgivning på projektet til en ramme på op til 350.000 kr., der vil kunne dække udgifterne til skitseforslaget og den dertil nødvendige analyse af bygningens beskaffenhed hvad angår indeklima, sikringsforhold, brandforhold etc. i henhold til SMKs ønsker og krav til filialen.

Der skal udvikles et udkast til driftsaftale, der skal til godkendelse i de respektive baglande. På nuværende tidspunkt ønskes der en principgodkendelse til, at forvaltningen og aftaleparterne arbejder videre med en ramme, hvor SMK afholder alle udgifter til formidling og udstillingsvirksomhed, at der arbejdes på at finde fondsstøtte, sponsorater og kommunal medfinansiering i omegnen af 1,5 mio. kr. årligt i projektperioden og at der tages hensyn til Nordvest Safari i forbindelse med aftalen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at man nedsætter en styregruppe bestående af repræsentanter for Statens Museum for Kunst blandt andre direktør Mikkel Bogh og Sikringschef Michael K. Hansen, Nordvest Safaris direktør Mikael Ruby og bestyrelsesformand John Landbo samt ledende embedsmænd og relevante udvalgsformænd fra Thisted Kommune.

Projektet planerne om at gå i gang med projektet ventes vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 30. maj.

Forfatter

Related posts

Top