Spændende og skælsættende år for Thy Erhvervsforum

2015 har på mange måder været et spændende år for Thy Erhvervsforum. Et  meget vigtigt og betydende år for foreningen, lød det fra Bestyrelsesformand Lars Torrild på generalforsamlingen i aftes, hvor 70 medlemsvirksomheder havde fundet vej til Spisehuset i Østerild.

I det forgangne på har man kunnet se resultaterne gradvist blive realiseret af de store tanker, der lå bag stiftelsen af Thy Erhvervsforum. Og selvom starten har været god, blev 2015 også året, hvor man skulle afprøve om foreningens kurs var rigtig.

– For det kendetegner en forening eller virksomhed i god udvikling, at der løbende bliver reflekteret over den retning, der skal forfølges. At bestyrelse og ledelse sikrer løbende korrektion og ny udvikling i forhold til de behov der opstår fra medlemmerne, samarbejdspartnere og det omgivende samfund. Og jeg må konstatere, at der i den grad er blevet reflekteret, korrigeret og udviklet i det forgangne år, sagde Lars Torrild.

Thisted Kommune

Ros til ny erhvervspolitik
Den længe ventede revision af kommunens erhvervspolitik kom til Thy Erhversforums tilfredshed endelig i hus.

– vi er i Thy Erhvervsforum meget tilfredse med have været inviteret med i processen, idet erhvervspolitikken danner rammen for en stor del af foreningens arbejde og ikke mindst samarbejdet med Thisted Kommune. Vores første erfaringer i Thy Erhvervsforum har været en værdifuld ballast i forhold til at spille ind til den nye erhvervspolitik, og vi glæder os over at resultatet rummer gode konkrete målsætninger for den kommunale erhvervsfremmeindsats. Det er en vigtig forudsætning for, at vi kan agere effektivt som leverandør på de ydelser, der tilkøbes fra Thy Erhvervsforum, og vi forventer at kunne yde et vigtigt bidrag til realiseringen af den nye erhvervspolitik, sagde Lars Torrild.

Og sammenmed den nye erhvervspolitik, fik Thy Erhvervsforum også ro på det fremtidige samarbejde med kommunen netop fordi kommunen køber en række ydelser på erhvervsområdet hos Thy Erhvervsforum.

– Det betyder, at vi i dag står med en stærkere aftale, hvor de gensidige forventninger til samarbejdet er konkretiseret, og hvor snitfladerne i samarbejdet om erhvervsfremmeindsatsen er præciseret på såvel ansvar som opgaveløsning, sagde Lars Torrild.

Tican slagtere

Erhvervsudviklingen er central for Thy’s fremtid
Erhvervsudviklingen er et meget centralt og betydende tema for hele egnen, og det er et område, der har stor bevågenhed. Så når der rystes på hånden eller skabes usikkerhed om nogle af områdets store arbejdspladser, er det noget, der giver rystelser i resten af erhvervslivet.

– Når der pludselig skabes usikkerhed omkring fremtidsperspektiverne for nogle af vores betydende virksomheder, så mærker man både bekymringer og forhåbninger i alle hjørner af Thy. Og når nye initiativer får luft under vingerne så mærkes straks både interesse og ejerskab langt ud over de virksomheder og personer, der er direkte involveret, sagde Lars Torrild med adresse til blandt andet situationen omkring Tican, der heldigvis er landet positivt for Thy.

– Det er et uvurderligt aktiv, når der er engagement og passion omkring vores lokale virksomheder. Men det kommer med den pris, at vi også får følelserne i spil, og derfor kan det i perioder også koste blod, sved og tårer at finde de rette ord og de rette strukturer, der kan rumme og tilgodese de mange – og ind imellem også forskelligt rettede interesser i arbejdet med at skabe optimale betingelser for en solid og positiv udvikling af vores lokale erhvervsliv, sagde Lars Torrild.

Han opfordredede samtidigt til, at man holder fast i, at alle arbejder mod det fælles mål, at skabe vækst og fremgang for Thy – uanset hvilke aktører, som engagerer sig i arbejdet.

– Det er centralt, at der løbende sikres en effektiv koordinering og kommunikation omkring de mange aktiviteter, der søsættes, og det er helt afgørende, at de strukturer, som afprøves og etableres har en dynamik, som kan følge med tiden og justerer sig i forhold til den udvikling som sker, sagde Lars Torrild.

Carsten Hougaard

Ny erhervschef betød justerning af retning
Thy Erhvervsforum skal selv spejle denne udvikling, og 2015 har derfor været præget af behovet for at justere den retning, som naturligt følger af arbejdet med den nye erhvervspolitik og samarbejdsaftale med kommunen. Men også i den generelle ledelse og organisering af foreningens daglige arbejde i forbindelse med, at Martin Hoxer efter et stort og flot arbejde i foreningens opstart gav stafetten videre til vores nye erhvervschef Carsten Hougaard.

– Vi skal som erhvervsforening hele tiden tage bestik af, hvilken retning vores medlemsvirksomheder orienterer sig, hvor deres behov for bistand må forventes at ligge, og frem for alt hvordan der i fællesskab med vore samarbejdspartnere ydes værdifuld rådgivning og assistance. Også når vilkår og rammer for denne rådgivning ændres, sagde Lars Torrild.

Han roser medlemsvirksomhederne for at være både aktiv og innovative.

– de fylder efterhånden godt i landskabet, når resultaterne af iværksætterordninger, støtteprogrammer og innovationstiltag gøres op i vores region. Det er en vigtig indsats for Thy Erhvervsforum at understøtte dette, og vores medarbejdere har gjort en stor og værdifuld indsats på dette område. Ikke mindst i et år, der har været præget af store forandringer på de ordninger og programmer som understøtter erhvervsfremmeindsatsen, siger Lars Torrild.

Han pegede på, at uden de mange virksomheder og ildsjælde, der kaster sig ind i udviklings- og vækstinitiativer i Thy, ville det se skidt ud.

–  er dem der stiller op med ressourcer og risikovillig kapital, men vi andre kan naturligvis glæde os over, at der undervejs måske er ydet nyttige og vigtige bidrag til at initiativerne får succes, sagde Lars Torrild.

Karriere på kanten

Mindre fokus på udviklingsprojekter og mere på medlemmerne
Arbejdet fremadrettet i Thy Erhvervsforum vil fokusere mere på blandt andet at at understøtte netværk og nye partnerskaber imellem virksomheder. En kerneopgave for Thy Erhvervsforum som man også fremadrettet vil lægge stor vægt på, og hvor man sammen med EUC Nordvest i 2016 vil lancere en meget spændende platform for netværksdannelse under navnet Netværk Nordvest.

Og så vil man bruge mere tid på medlemmerne og mindre på at gå aktivt ind i udviklingsprojekter. De kræver nemlig mange ressourcer og risikerer at belaste foreningens økonomi. Konkret har det givet et underskud på cirka 304.000 kroner i 2015.

– vi vil lave en mere fokuseret indsats på udvalgte indsatsområder samt et øget fokus på den direkte medlemsservice. Vores organisation har behov for at prioritere arbejdet ud mod medlemmerne og de kerneydelser, der skal leveres til erhvervet, sagde Lars Torrild.

Han pegede blandt andet på Karriere på Kanten som et af disse projekter, som han dog håber vil kunne forankres og videreføres fremover også.

Foreningens aktiviteter vil i det fremadrettede arbejde hvile på tre ben:

  • Service og facilitering af vores medlemsvirksomheder
  • Et tæt og strategisk samarbejde med Thisted kommune om levering af erhvervsservice til kommunens virksomheder
  • Samarbejde med nationale, regionale og lokale erhvervsaktører om koordineret og effektiv erhvervsfremme for områdets erhvervsliv.

Aviser

 

Thy skal være bedre til at kommunikere
Thy er – i lighed med alle andre kommuner i Nordvestjylland – ikke dygtige nok til at få de gode historier ud i landet.

– vi er i knivskarp konkurrence med andre kommuner, regioner og lande om tiltrækning af såvel virksomheder og medarbejdere, og i den kamp har vi brug for at det er den gode fortælling, der står tilbage. Dermed ikke være sagt, at vi skal lukke øjnene for dårlige sager eller fejlagtige beslutninger – de skal adresseres effektivt og bruges aktivt til at understøtte en ”best practice” på de områder, hvor det er vigtigt, at der præsteres på et højt niveau, sagde Lars Torrild.

Og de er et af de fokusområder, hvor et samlet erhvervsliv i 2016 skal være med til at løfte “indtrykket af Thy” ude i landet og dermed kunne tiltrække endnu mere efterspurgt kvalificeret arbejdskraft til at sikre en fortsat udvikling af erhvervslivet i Thy.

 

Forfatter

Related posts

Top