S : Thisted bliver nu det bedste sted at bosætte sig

Socialdemokraternes gruppeformand Ulla Vestergaards ordførertale ved byrådsmødet om den nye udviklingsplan for skole og dagtilbud i Thisted Kommune ved byrådsmødet den 25. november 2014 – i uredigeret form:

”Hvis vi gør som vi plejer, får vi de resultater vi plejer at få”

Vi gør så ikke, som vi plejer, med det forslag til udviklingsplaner på dagpasning og skoleområdet som DF, EL og socialdemokraterne står bag.

Vi har, siden planerne blev sendt til høring i august måned, været til mange borgermøder og hvormøderne og de mange høringssvar har vist et enorm engagement, foretagsomhed og iderigdom.

Med baggrund i alle de ideer, forslag, snakker, mails og meget andet, ja så er vi tre partier nået til enighed om en plan, som vi tror kan bære, os som kommune, igennem de udfordringer vi står overfor, med faldende børnetal og vigende borgere i vores kommune.

Vi skal sammen, borgere og politikere have vendt udviklingen- så vi kan bibeholde og gerne højne kvaliteten på dagpasnings- og undervisnings området.

Det har været hårdt arbejde for alle involverede indtil nu, ressourcemæssigt men givet også på det følelsesmæssige område. Og jeg tør godt her love, at det bliver endnu hårdere, efter i aften
Men vi kan løfte opgaven, fordi Borgerne i denne her proces har vist vilje og handlekraft til at vi sammen, som ligeværdige parter, kan vende udviklingen.

Så, hermed også en kæmpestor tak til borgerne, som tog handsken op, på trods af utilfredshed med at planerne blev oplevet som afvikling i stedet for udvikling.

Jeg tror med det forslag der nu er et flertal for, at de fleste trods alt vil anerkende, at det nu handler om udvikling, det handler om bosætning og det handler om en plan der kan være til gavn for vores børn, for vores medarbejdere og for vores kommune som helhed.

Og så til forvaltningen vil jeg gerne igen kvittere for et meget fyldestgørende og læsevenligt materiale, sammenskriv af høringssvarene og notater, som de på baggrund af den politiske Budgetvedtagelsen for 2014, har forelagt for os og borgerne

I den socialdemokratiske gruppes arbejdsprogram står der at vi vil arbejde for:

• At der er en decentral struktur på skole og dagpasningsområ-det og
• At forældre sikres valgmuligheder mellem forskellige pasningsordninger og indenfor en rimelig geografisk afstand fra bopæl”
Vi har med DF, EL og os fået indgået en aftale, hvor vi kan se aftryk af de holdninger.

Men hvad indeholder aftalen så:
Den røde tråd i aftalen er, at der skal indgåsforpligtende partnerskabsaftaler i lokalområderne
Hvordan skal de her partnerskabsaftale så se ud:

Ja, herfra er der ikke en færdig skabelon på det, idet hele ideen er, at det sker i et konstruktivt samarbejde mellem Thisted Kommune og eksempelvis lokalområdets borgerforeninger, fritidsforeninger, erhvervsliv, pengeinstitutter, ejendomsmæglere, skole-/forældrebestyrelser, landdistriktsråd.

Men vi ved, at der lokalt er mange konstruktive forslag til hvordan og med hvilket indhold aftalerne kan udformes og vi har vist også som politikere og forvaltning ideer til indholdselementerne.

Givet er det at:
• Der skal kigges samlet på børn i alderen 0-12 eller 15 år
• Indholdet i partnerskabsaftalerne kan sagtens være forskellig fra område til område
• Aftalen vil skulle indeholde noget om at der i gennemsnit over en årrække skal være et minimum antal børn i pasningsord-ninger og skole

Arbejdet skal igangsættes hurtigt efter beslutningen i aften.

I det fælles forslag fra de 3 partier er dermedtaget mange forskelli-ge forslag, som samlet set gerne skal bidrage til, hvordan vi skal håndtere udfordringerne med at vende udviklingen

Forslag som:
• at revidere skoledistrikter,
• max tid ifht buskørsel, 45, 60 eller 75 min om dagen
• brug af udfordringsret til ændrede samarbejde mellem dagpasning og skole,
• normeringstildelingmodellen
• samarbejde mellem medarbejdere i lokalområdet og rigtig me-get mere

Det bliver som tidligere nævnt hårdt arbejde, men ved fælles hjælp og tro på at vi kan, så skal det nok lykkes.

Efter udmeldelsen om aftalen, er der mange der har udtrykt bekymring for økonomien og får den fremadrettede kvalitet i dagpasningen og skoleområdet.

Det kan jeg sådan set godt forstå.

Men statistikker og meget andet er jo et øjebliksbillede som kan ændres.

Dybest set handler den her aftale om et ønske om at investere i vores fælles fremtid og det skal have lidt tid.

Derfor foreslår vi jo også at partnerskabsaftalerne skal give ro og rum i op til 4- 6 år til at vise at ”skuden” kan vendes.

Ellers ved vi jo også, at der må og skal ske ændringer på strukturen på skole – og dagpasningsområdet.

Vi skal se, om vi kan få begrebet “Not work harder, but smarter”, indarbejdet netop ved at tænke alternativt på ledelse, på samarbejde på tværs af nuværende inddelinger, på måske en anden organisering med udgangspunkt i den faglighed der er tilstede på arbejdspladserne og igen i et tværfagligt samarbejde

Vi er helt med på, at der med nuværende tildelingsmodel, og faldende børnetal, ja så betyder det mindre normering og dermed færre personaler.

Derfor skal kræfterne og medarbejderressourcerne også tænkes anderledes. Måske skal der arbejdes på tværs af nuværende inddelinger på dagområdet og skole og måske skal linjefagslærere arbejde på mere end en skole og måske skal skoler og dagpasningsområderne arbejder med forskellige profiler. Eksempelvis har vi jo bibeholdt alle vores naturbørnehaver

Forskningsideen, er også en nytænkning, idet der i dag faktisk ikke er nogen undersøgelse på hvad virker og hvad virker ikke, når alle interessenter i en udkantskommune forener alle kræfter i at tiltrække inden-og udenlandsk arbejdskraft til lokal bosætning.

Det vil givet også kunne skabe omtale og dermed igen en profilering af, at vores kommune er et sted hvor der er højt til loftet, rimeligt billigt at bo, gode job- og måske karrieremuligheder, decentral struktur på dag- og skoleområdet osv osv.

Vi har også sagt at der i forbindelse med arbejdet med Vision 2022, skal det undersøges hvorledes en evt. ny central overbygningsstruktur kan organiseres.

Beslutningen om Nors overbygning skal til Thisted har givet anledning til en delbekymring måske især hos foreningslivet.

I den indgåede aftale mellem DF,EL og S, er der ikke sat dato på den del der omhandler overbygningseleverne fra Nors.

Jeg er overbevidst om, BF-udvalget nøje efterfølgende vil overveje hvordan og i hvilken takt implementeringen af udviklingsplanerne skal håndteres.

Og alt det her, hvor så mange ting skal tænkes og udføres anderledes end vi normalt gør, kan nemt give usikkerhed og utryghed.

Derfor har vi også indskrevet at bør der være ekstra fokus på trivsel i omstillingsperioden, ligesom der også bør være speciel fokus på muligheder for fuldtidsstillinger.

Jeg vil gerne slutte af med et Citat fra borgermødet i september i Sennels, hvor en afsluttende bemærkning var:

I Nordjyske d. 26.november, håber jeg, at jeg vil se en overskrift i avisen:

”vi lukker ingen skoler, for vi vil gerne se børnefamilier i Thisted Kommune”

Med forslaget her fra de tre partier, vil vi ønske til tillykke til borgerne og vi glæder os til samarbejdet med jer, så Thisted kommune bliver den mest attraktive og naturlige egn, en borger/en familie/ et erhvervsliv vil bosætte eller etablere sig.

Forfatter

Related posts

Top