Rydning af Rynket Rose skaber nye levesteder for sjældne arter

Hvor der før stod rynket rose, vokser der nu bl.a. strandsnerle, skotsk lostilk, stedmoderblomster og ranunkel. Derudover har markfirbenet fået mere bart sand til at søge føde og yngle på og ternerne på Agger Tange har fået nye ynglesteder, og harene har rigeligt med føde i de friske urter.

Det er nogle af konsekvenserne af Naturstyrelsens indsats mod Rynket Rose, der flere steder har efterladt bare sandflader i klitterne, hvor der før stod tætte buskadser af rynket rose. Det skriver Naturstyrelsen Thy på sin hjemmeside.

Udbredelsen af strandsnerlen er fra 2017 til 2019 samlet vokset i areal med 15 %. I samme periode er det totale areal med skotsk lostilk øget med 53%.

Naturstyrelsen Thy har i de seneste tre år målt forekomsterne af strand-snerle og skotsk lostilk ved Hanstholm, Vangså, Stenbjerg og på Agger Tange. Det er gjort i forbindelse med en stor målrettet indsats for bekæmpelsen af Rynket Rose, så effekten af de forskellige bekæmpelsesmetoder kan vurderes i samspil med bestandene af strand-snerle og skotsk lostilk.

Dette giver et indtryk af, hvordan de for Nordvestjylland karakteristiske, rødlistede og fredede arter klarer sig på de behandlede arealer.

Rynket rose er en invasiv art, der spreder sig overraskende hurtigt – både ved rodskud og spredning af frø. Arten overskygger naturligt hjemmehørende arter og naturtyper udkonkurreres med faldende biodiversitet til følge. Hvis man ikke gør noget for at mindske forekomsterne af Rynket Rose, vil den på sigt ændre vores klitlandskaber markant, og flere sjældne arter vil forsvinde.

Arkivfoto: Naturstyrelsen Thy

Forfatter

Related posts

Top