Projektplaner om nyt vådområde bør dropes

Meget tyder på, at planerne om at etablere et nyt vådområde i Skarum Enge ved Alsted Å og Ullerup Å på Mors, droppes. Sådan lyder i hvert fald indstillingen fra Morsø Kommunes direktør for Teknik og Miljø, Arne Kirk.

Årsagen er, at projektet kommer til at påvirke beskyttede naturområder af høj kvalitet – påvirkninger, som er i strid med naturbeskyttelsesloven.

Tilbage i september 2019 fik Morsø Kommune tilsagn til tilskud til udarbejdelse af forundersøgelserne til det potentielt nye vådområde. I oktober 2019 fik kommunen positivt svar på sin ansøgning. Derfor blev der i samarbejde med konsulentvirksomheden COWI udarbejdet udkast til forundersøgelsen, herunder afvandings- og naturforhold.

Nu viser det sig, at naturindholdet i de beskyttede naturområder, har vist sig at være betydeligt højere end forventeligt.

– Naturkvaliteten er flere steder af en sådan karakter, at en oversvømmelse med næringsrigt drænvand vil resultere i en tilstandsændring som der ikke jf. naturbeskyttelsesloven kan dispenseres til., lyder det i sagsfremstillingen i forbindelse med et møde i udvalget for Teknik og Miljø i næste uge.

– Projektet kan tilpasses, således at den beskyttede natur ikke påvirkes negativt. Men dette betyder, for det første, at kvælstofeffektiviteten bliver meget lav og ikke lever op til kriteriet om en kvælstof effektivitet på 90 Kg N/ha for et kvælstofvådområde jf. kriteriebekendtgørelsen. For den andet vil et tilpasset projekt kun variere meget lidt i forhold til den nuværende tilstand i området, som allerede oversvømmes ved høje fjordvandstande i dag, står der videre.

Morsø Kommune har indhentet tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelserne på i alt 587.113,40 kr.

Dette beløb dækker 100% det økonomiske forbrug som projektet har medført i form af rådgiver, honorar og kommunale løntimer. Morsø Kommune har et udlæg af de afholde udgifter, indtil de afholdte udgifter refunderes. Der er således ingen økonomisk konsekvens.

Du kan læse mere om alle vådområdeprojekterne på Mors HER.

LÆS OGSÅ:

Vådområde ved Jølby Nor begynder at tage form

 

Foto: Morsø Kommune

Forfatter
Top