Nye vådområder fjerner 150 ton kvælstof

Naturlige renseanlæg, der årligt vil skåne vandmiljøet for i alt 150 ton kvælstof. Det bliver resultatet af, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen netop har givet tilsagn for 187 mio. kroner til 39 nye vådområdeprojekter – herunder to områder på Mors og 1 i Sydthy.

Projekterne er en udløber af regeringens Fødevare- og landbrugspakke, og vådområderne skåner naturen for kvælstof, der ellers ville kunne skylle ud i vandløbene og potentielt give algeopblomstring og iltsvind i fjordene.

– Vådområderne bidrager til renere vand og en rigere og varieret natur i vores fjorde og farvande. Samtidig bliver der i de nye vådområder skabt levesteder for mange planter og dyr. Vådområdeprojekterne kan også rumme muligheder for landmændene, der kan bytte lavtliggende, sumpede arealer og i stedet få nogle nye mere driftssikre marker, siger Esben Lunde Larsen.

Som led i regeringens Fødevare- og landbrugspakke skal der inden 2021 etableres i alt 13.000 hektar nye vådområder. Det svarer til to gange Gribskov, der er Sjællands største skov.

10 projekter får tilskud til anlæg og gennemførelse. Disse projekter vil samlet fjerne 150 ton kvælstof årligt.
29 projekter får tilskud til projektering og planlægning, og de vil potentielt kunne fjerne 270 tons kvælstof årligt.

Se kort med de 39 vådområder, der får tilskud.

Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

 

Forfatter

Related posts

Top