Ny planlovspakke skal løfte Thy Mors

Thisted og Morsø Kommuner får færre regler og mere albuerum, når der skal skabes udvikling i landdistrikterne.

Det er resultatet af et nyt udspil fra regeringen med en række nye initiativer, der bl.a. giver muligheder for en hurtigere procedure i forbindelse med opsætning af mobilmaster.

– Det er vigtigt, at der er vækst- og udviklingsmuligheder i hele Danmark – også i yderområderne. Derfor gør vi det nemmere at etablere og udvide erhverv, så vi kan få skabt nye arbejdspladser. Vi er sammen med kommunerne ved at lægge sidste hånd på et servicetjek af planloven. Vi har lyttet til kommunernes ønsker, og det afspejler sig i udspillet, der indeholder helt konkrete initiativer, der skal understøtte væksten i yderområderne og give provinsbyerne bedre muligheder for vækst, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Og hun bakkes op af Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen.

– Med det her udspil rydder vi en række forhindringer af vejen for udvikling i landdistrikterne, men samtidig fastholder vi en god beskyttelse af vores vigtigste råstof – naturen. Jeg har lyttet til de mange ideer og ønsker, som jeg møder på mine ture rundt i landet, og jeg er rigtig glad for, at vi som regering i fællesskab kan sikre, at Danmark ikke knækker over, siger Carsten Hansen

Flere ansatte og større butikker
For at styrke butikslivet i bymidterne åbner regeringen også for friere rammer for udvalgsvarebutikker som elektronikbutikker i bymidterne.

– Det er helt afgørende, at vi fastholder handlen i byen, hvis købstæderne også i fremtiden skal være gode og levende byer. Samtidig efterspørger folk også større butikker, og med den her åbning, vil bymidterne få nyt liv, siger Kirsten Brosbøl.

I dag må en mindre virksomhed, som ligger i landzone, maksimalt have fem medarbejdere, hvis den vil udvide uden en landzonetilladelse. Det er også en af de ting, som bliver ændret.

Det handler udspillet om:

Friere rammer for udvalgsvarer i bymidterne.
Regeringen vil styrke eksisterende bymidter, så også byer med under 40.000 indbyggere som eks. Hillerød og Hjørring får ret til at placere store udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 som eks. El-giganten i bymidter.

Hurtigere opsætning af tele- og mobilmaster.
Regeringen vil indføre en hurtig procedure, så mobilmaster kan opsættes med høring på mindst to uger.

Nemmere proces for nybyggeri og erhvervsbyggeri.
Høringsperioden for lokalplaner forkortes, så forsinkelse og fordyrelse undgås.

Lettere adgang for byggeri og anlæg i kystnærhedszonen.
Kommunerne får fremover mulighed for at byudvikle i kystnærhedszonen, hvis byudviklingen planlægges i sammenhængende og bag ved eksisterende byzone i kystnærhedszonen.

Mere liv i byerne.
Ubenyttede byområder skal midlertidigt kunne bruges til kulturarrangementer, sportsaktiviteter eller iværksættervirksomhed, mens man venter på, at nye byområder skal tage form.

Alle mindre virksomheder i nedlagte landbrugsbygninger må udvide op til 500 m2 uden landzonetilladelse uanset antal ansatte.
Hidtil har det kun gjaldt for virksomheder med op til fem ansatte.

Flere turister på landet.
Fremover forhøjes grænsen fra 10 til 15 ferieboliger, som det bliver muligt at udleje i nuværende eller tidligere landbrugsejendomme, overflødiggjorte driftsbygninger eller stuehuse.

Øget byggeret til virksomheder i landzone.
Kommunerne får fremover mulighed for at give tilladelse til at opføre en tilsvarende ny bygning, som også kan benyttes til erhverv, hvis en overflødiggjort landbrugsbygning rives ned.

Byggeretten i landzone gøres mere fleksibel.
Regeringen udvider byggeretten fra tre til fem år, så byggeretten ikke risikerer at udløbe i dårlige tider.

Forbedrede muligheder for at flytte bygning på en matrikel.
I landzonen kan ny bebyggelse placeres mere attraktivt, fordi det bliver muligt at opføre nye bygninger længere væk fra eksisterende bygninger på grunden.

Kommunerne får mere hjælp.
Kommunerne skal have bedre vejledning om alle de muligheder, som der allerede er i loven.

Bedre muligheder for internetbutikker.
Internetbutikker får flere muligheder for at blive liggende eller placere sig i erhvervsområder, hvis de har direkte salg til kunder.

Forfatter

Related posts

Top