Morsø Kommune klar til offentlig proces om vindmøller

Morsø skal – i lighed med Thisted Kommune – have revideret deres vindmøllerplaner – og afsætter 750.000 kroner at gennemføre en offentlighedsfase, der skal give borgerne mulighed for at komme med deres input.

Morsø Kommune vil udsende et debatoplæg i en foroffentlighedsfase, der skal køre i otte uger fra den 6. maj til den 2. juli 2016. Indenfor perioden afholdes borgermøde samt igangsættelse af netværksbaseret planlægning om input til vindmølleplanlægningen og generelt om klima- og energispørgsmål.

Formålet er at sikre en god proces med flest mulige input til den kommende planlægning.

Vindmølle Sdr. Herred 4

Der skal tages hensyn ved nye møller
Ved udpegning af nye vindmølleområder og ved opstilling af nye vindmøller skal der foretages en række hensyn og prioriteringer.

Områder, hvor der sædvanligvis er forbud mod opstilling af vindmøller er om­råder med strandbeskyttelseslinje, kirkebyggelinje, fredede områder, fredskov og internationale naturbe­skyttelsesområder (Natura 2000 områder).

I områder med beskyttelsesinteresser indgår de beskyttede områder med forskellig tyngde og kan betyde, at disse områder skal friholdes for vindmøller. Det er områder, som indeholder kommuneplanens arealre­servationer, beskyttede landskaber og beskyttede naturtyper. Kystnærhedszonen, der som udgangspunkt omfatter arealer indenfor 3 km fra kysten, skal ligeledes opfattes som en beskyttelseszone.

Ligeledes skal afstandskravet på fire gange vindmøllehøjden mellem nye vindmøller og boliger overholdes. Sammen med afstandskravet gælder ligeledes støjkrav jf. lovgivningen i forhold til enkeltboliger i det åbne land og til landsbyer samt boligområder.

Vil fordoble antallet af megawatt-timer
Målsætningen i Klimaplan for år 2025 om en fordobling af antallet af megawatt-timer kan i princippet op­fyldes ved nedtagning af eksisterende møller og etablering af i alt seks områder med 6 seks vindmøller i højden 140 – 145 meter i totalhøjde i hvert område.
Vision, mål og tidsplan for revision af vindmølleplanlægningen ses i nedenstående. Debatoplægget ses som vedhæftet bilag.

Mors er en Energi Ø, hvor vindenergien udnyttes optimalt og vedvarende energi i fremtiden er den primære energiforsyning. Det er ialtfald kommunens vision.

Det skal ske ved at udbygge vindenergiområdet under hensyntagen til naboer og beskyttelsesinteresser i det åbne land.

Morsø Kommunes vindmøller i Sdr. Herred

Morsø Kommunes vindmøller i Sdr. Herred

Ambitiøse mål
Morsø Kommunes mål på klimaområdet er, at vindmølleplanlægningen skal understøtte kommunens klimaplan og Morsø Kommune vil som kli­makommune medvirke til reduktion af CO2 og være i front på klima- og energiområdet.

Her skal energi fra vindmøller skal bidrage væsentligt til målsætningen om at fordoble produktionen af vedva­rende energi på Mors.

Derfor vil man igangsætte netværksbaseret planlægning – nedsættelse af arbejdsgrupper med henblik på udbre­delse af kendskabet til vedvarende energi fra vindmøller samt kvalificere debatten i forhold til støj og landskab og få bredt input til vindmølleplanlægningen.

Samtidigt skal de gamle møller på øen væk, hvis dette kan integreres i projekterne.

Og så vil man tage hensyn til naturen således, at vindmøllerne opsættes efter kriterier som energieffektivitet, acceptabel lokal og landskabelig påvirkning, opbakning fra borgere i lokalområdet, evt. fjernelse af ældre møller, størst mulig effekt i for­hold til natur- og miljøpåvirkning.

For at styrke udviklingen yderligere vil kommunen fremme udarbejdelse af kommuneplantillæg, miljørapport og lokalplan(er) for opstilling af vindmøller ligesom Morsø Kommune selv vil spille en aktiv rolle som projektejer og gennemføre vindmølleprojekt(er) med Morsø Wind A/S.

Morsø Kommunes Økonomiudvalg drøfter sagen på deres møde i næste uge og det forventes, at køreplanen endeligt vedtages på kommunalbestyrelsesmødet mandag den 2. maj.

FAKTA / tidsplan:
Vedtagelse af udsendelse af Debatoplæg – Kommunalbestyrelsen 2. Maj 2016.
Offentlighedsfase i otte uger fra den 6. maj til den 2. juli 2016.
Igangsættelse af borgerproces omkring netværksbaseret planlægning til klima- og
energienergispørgsmål generelt. Maj til september.
Bearbejdning af høringssvar og indkomne forslag til nye vindmølleområder. Juli til oktober. Udpegning af fremtidige vindmølleområder – Temaplan. November til december.
Udarbejdelse af lokalplan / kommuneplantillæg / miljørapport for nye vindmølleområder. Fra december 2016 og frem i 2017.

Forfatter

Related posts

Top