Misbrugere og udsatte skal reelt hjælpes

Af Jens Otto Madsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten (Ø), Thisted Kommune

BDO har for nyligt foretaget en forvaltningsrevision i Thisted Kommune, hvor revisionsfirmaet har set nærmere på det specialiserede socialområde inden for voksenområdet. I konklusionen citeres forvaltningen for, at Thisted Kommune har ”dokumenterbart lave udgifter til delområderne misbrug og udsatte.

Når man ser på Thisted Kommunes udgifter til misbrugsbehandling gennem de sidste mange år, så er der skåret ned på områdets budget fra et niveau på omkring 23 mio. kr. i 2009 til cirka 9 mio. kr. i 2016. Samtidig har forvaltningen år efter år realiseret et forbrug væsentligt under det budgetterede, hvilket betyder, at man ikke engang har brugt de midler, der fra politisk hold var sat af til formålet. Så der er ingen tvivl om, at forvaltningen har ret, når den siger, at kommunen har lave udgifter til misbrug og udsatte.

I de nuværende forhandlinger om budget 2017 er det, på trods af det katastrofalt lave udgiftsniveau, endnu en gang hensigten, at der skal spares på området. I Enhedslisten mener vi ikke, at der kan spares mere på dette område – tværtimod bør der tilføres ekstra midler, så indsatsen kan matche de problematikker borgerne har.

Hvis man ser nærmere på forslaget til implementeringsplan for kommunens udsatte- og misbrugspolitik, som er fremlagt i høring, så er det indlysende, at viljen til handling mangler. De to konkrete tiltag, der nævnes i planen – sundhedscenter og socialsygeplejersker – er der ikke sat penge af til i budget 2017. Sundhedscenteret prioriteres måske på budget 2018, og socialsygeplejerskerne skal ansættes som en del af den eksisterende normering. Der bør i stedet for afsættes særskilte midler til ansættelse af socialsygeplejersker, så de bliver en reel ekstra ressource for området. Bortset fra dette er planen et udtryk for en naiv tro på, at man kan beskrive og organisere sig ud af problemerne.

Der bør også være fokus på, at allerede nu er der borgere, der bliver sat på venteliste til botilbud og bostøtte, selv om de er vurderet til at have akut behov for hjælpen. Her skal efter vores opfattelse afsættes de fornødne midler, så ventelisterne kan afskaffes. Andet kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Thisted Kommune har gennem de sidste mange år omlagt misbrugsbehandlingen fra døgnbehandling til ambulante tilbud. I jagten på den billigste løsning tabes borgere på gulvet. Borgere, der har akut brug for afrusning ud fra et socialfagligt perspektiv, hvor det handler om funktionelt hjemløse, får ikke det tilbud, som de har behov for. Her mener vi, at der skal afsættes tilstrækkelige midler til at kunne afhjælpe gruppens reelle behov.

Det kan ikke være rigtigt, at mennesker, der lever i en socialt udsat position i samfundet, skal betale prisen for, at kommunen kan fastholde skatteprocenten og undgå at bruge af en i øvrigt stærkt voksende kassebeholdning.

Forfatter

Related posts

Top