Massiv borger-tilfredshed med Morsøs affaldsordning

Kritikken af systemet til affaldssortering i Morsø Kommune er stort set forstummet. En helt ny undersøgelse viser, at 88 % af borgerne i Morsø Kommune er tilfredse med affalds-sorteringsordningen. Hele 76 % erklærer sig endda tilfredse eller meget tilfredse med affaldssorterings-ordningen.

88 % er tilfredse med den information, de har fået om, hvordan de skal sortere deres affald, og 92 % af de adspurgte borgere oplyser, at de i dag ved, hvordan de skal sortere deres husholdningsaffald.

Prognosen overhalet
Analysen er foretaget af analysevirksomheden Megafon for Morsø Kommune i starten af februar i år, og den indgår i en samlet evaluering af Morsø Kommunes affaldsplan 2013-2024.

Ifølge Megafon er borgernes tilfredshed overraskende stor. Normalt betragtes en tilfredshedsprocent på cirka 70 som tilfredsstillende. Evalueringen viser også, at borgerne i Morsø Kommune har overhalet prognosen for, hvor stor en mængde af deres husholdningsaffald, de sorterer og sender til genanvendelse.

Morsø Kommune skal leve op til den nationale målsætning om, at mindst 50 % af danskernes husholdningsaffald i 2018 skal sorteres og genbruges i stedet for at blive sendt til forbrænding. Det mål har borgerne i Morsø Kommunes nået for nogen tid siden: I 2016 blev 62 % af affaldet fra husstandene på Mors genanvendt, mens 32 % blev sendt til forbrænding og 2 % til deponering.

Foto : Christian Kjeldsen

Hver husstand sparer 600 kroner årligt
Evalueringen er mødt med stor tilfredshed i Morsø Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø, der netop har drøftet den. Dels noterer udvalget med glæde på borgernes tilfredshed med ordningen og dels er politikerne tilfredse med kommunens høje niveau for genanvendelse. Ud over miljøhensyn er der også et økonomisk aspekt i sagen. Kommunen har – takket været sortering og omlægninger i affaldssystemet – kunnet reducere udgifterne så meget, at renovationstaksten for en gennemsnitlig husstand er faldet med 600 kr. årligt siden ordningen trådte i kraft.

– Det er tydeligt, at borgerne på Mors viser samfundssind og tager opgaven med at sortere deres husholdningsaffald seriøst, siger Meiner Nørgaard, der er formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Morsø Kommune.

– Det er i alles interesse, at vi fortsætter den ihærdige indsats, for kravene skærpes løbende.  EU- Parlamentet vedtog i marts i år en lov om, at 70 % af husholdningernes affald skal sorteres og genanvendes senest i 2030. Bl.a. skal genanvendelse af emballage øges til 70 % og andelen af madspild skal reduceres med 50 % inden 2030, fortæller Meiner Nørgaard.


Skolerne inddrages
En del af de kommende års indsats vedr. affaldssorteringen i Morsø Kommune går også på at finsortere mere inden for de enkelte affaldsfraktioner, så mængderne af f.eks. metal, plast og papir er bedre sorteret og dermed mere ensartet, allerede når det hentes hos borgerne.

En tanke er at inddrage skolerne, så eleverne undervises i affaldssortering og lærer om samfundsværdien af, at vi genanvender så meget affald som muligt.

Da børn fungerer godt som ambassadører over for deres forældre og andre voksne, skønnes det, at initiativet kan bidrage til at øge genanvendelsen af morsingboernes affald yderligere.

Foto : Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top