Lukning af plejecentre vedtaget med stort flertal

Det var et komfortabelt politisk flertal, som på tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde godkendte udviklingsplanen for sundheds- og ældreområdet i Thisted Kommune.

Udviklingsplanen skal fremtidssikre kommunens service over for ældre borgere. Det medfører, at nogle plejecentre specialiseres til forskellige målgrupper, og at kapaciteten af pladser tilpasses.

Den nye udviklingsplan for sundheds- og ældreområdet ændrer strukturen for Thisted Kommunes plejecentre.

Fire centre lukkes
Ændringerne betyder, at pleje af specielle målgrupper som eksempelvis demensramte eller psykisk syge samles for at sikre høj faglighed i plejen. Samtidig tilpasses kapaciteten af plejecenterpladser, og det medfører, at fire plejecentre skal lukkes. Det er Stenhøj i Vesløs, Sct. Mortensgaard i Ydby, Nors Ældrecenter og Vestergården i Sundby. Nedlæggelse af plejeboligpladser medfører også besparelser i administrationen.

– Der ligger et stort arbejde bag den udviklingsplan, som vi politikere nu har taget endelig stilling til. Vi har haft en tæt dialog med de ældre borgere, og deres bud på det gode liv som ældre handler om at kunne blive længst muligt i eget hjem. Og det ønske skal vores fremtidige tilbud i ældreplejen kunne imødekomme, forklarer borgmester Lene Kjelgaard Jensen om baggrunden for Kommunalbestyrelsens beslutning om at ændre strukturen for kommunens plejecentre.

Når de ældre bliver længere i eget hjem, betyder det også, at de ældre, der kommer på plejecenter, bliver dårligere. Derfor er der i langt højere grad end tidligere behov for at specialisere plejecentre for at kunne tilbyde den rette pleje til de forskellige målgrupper.

Ændringerne er ifølge borgmesteren nødvendige for at sikre kvalitet og bæredygtig drift fremover.

– Der er mange hensyn at tage, når vi kigger på omlægning og lukning af plejecentre. Vi skal naturligvis fokusere på, hvor de ældre ønsker at bo, men vi skal også sikre kvalitet og bæredygtig økonomisk drift i tilbuddene i mange år fremover. Der skal være lige service i hele kommunen, og derfor er det også helt nødvendigt at tilpasse vores tilbud om pleje til det aktuelle behov – både hvad angår kapacitet og specialiserede tilbud. Det tager udviklingsplanen højde for, og derfor er jeg tilfreds med, at der er politisk opbakning til planen, siger borgmester Lene Kjelgaard Jensen.

Sammenholdt med antallet af plejeboligpladser i sammenlignelige kommuner, har Thisted Kommune på nuværende tidspunkt en overkapacitet på helt op mod 90 plejeboligpladser målt på antallet af pladser i forhold til antallet af ældre over 80 år.

Ingen besparelser i hjemmeplejen
På kommunalbestyrelsesmødet var der derimod ikke opbakning til forvaltningens forslag om at spare to mio. kr. gennem øget brug af rehabilitering og velfærdsteknologi i hjemmeplejen eller på mindre personale på plejecentrene. Kommunalbestyrelsen pegede i stedet på, at forvaltningen må finde besparelserne gennem en ny normeringsmodel for personale på plejecentrene.

Forvaltningens forslag om at spare i alt 4,15 mio. kr. på aktivitetstilbud på plejecentrene for ældre i eget hjem blev reduceret til en besparelse på 1 mio. kr. med den begrundelse, at Kommunalbestyrelsen betragter tilbuddene som en vigtig del af den forebyggende indsats mod ensomhed for ældre i eget hjem.

Endelig skal forvaltningen fremlægge en procesplan for anvendelse af tomme bygninger under Social- og Sundhedsudvalget samt udarbejde et oplæg til hensigtsmæssige lokaler til hjemmeplejen og en mulig etablering af sygeplejeklinikker.

Kommunalbestyrelsen besluttede også at give området plejeboliger en tillægsbevilling på seks mio. kr. til nedbringelse af gammel gæld.

Endnu ingen dato for plejecenterlukninger
Udviklingsplanen for sundheds- og ældreområdet har været i offentlig høring og er siden behandlet i både Social- og Sundhedsudvalget samt Strategi- og Økonomiudvalget. Tirsdag aften blev planen endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen, som dermed besluttede at lukke de fire plejecentre: Stenhøj i Vesløs, Sct. Mortensgaard i Ydby, Nors Ældrecenter og Vestergården i Sundby.

Det er endnu ikke besluttet, præcis hvornår de fire plejecentre lukkes. Det bliver først afgjort på et senere tidspunkt, når Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til forvaltningens kommende udspil til en proces- og tidsplan for lukningerne.

Stort flertal for planen
19 ud af 26 fremmødte politikere stemte for planen. Et socialdemokratisk medlem var fraværende til byrådsmødet, mens 6 ud af øvrige ni Socialdemokrater stemte imod og lancerede deres eget spareforslag, der kun fik støtte af Enhedslistens eneste medlem af byrådet.

For stemte de tre socialdemokrater samt grupperne fra Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative.

Omring 400 borgere fulgte byrådsmødet, der var flyttet ud af de vante lokaler på rådhuset og til Thy Hallen.

Forfatter

Related posts

Top