Lokale sundhedsplejersker med i integrationsprojekt

15 kommuner, 700 sundhedsplejersker og 2.400 flygtningefamilier fra hele Danmark er med i et nyt, stort integrationsprojekt, der har som mål at opkvalificere sundhedsplejersker med interkulturelle kompetencer og at hjælpe til bedre integration, sundhed og trivsel for flygtninge.

Det treårige projektet er særligt målrettet flygtningefamilier med børn under seks år, som er kommet til Danmark siden 2015 og har fået fast opholdstilladelse her.

Alene de seneste to år har flygtningestrømmene gjort, at der er kommet mange tusinde flygtningebørn til Danmark, som sammen med deres familier har fået asyl og altså skal fortsætte deres tilværelse som medborgere i Danmark.

Jyske, fynske og sjællandske kommuner deltager
De 15 kommuner, der deltager i projektet med titlen ’Sundhedsplejersker styrker integration’, er Aalborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Thisted/Jammerbugt i fællesskab, Vejle, Haderslev, Sønderborg, Nyborg, Slagelse, Roskilde, Vordingborg, Halsnæs, Egedal og Gentofte.

Projektet finansieres med 20,8 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden og møder stor opbakning hos Kommunernes Landsforening, der påpeger, at kommunerne pt ikke har råd til selv at allokere flere midler til integrationsområdet.

– Vi er gået med i det store integrationsprojekt, fordi det helt klart vil gøre en forskel, siger ledende sundhedsplejerske Trine Troldborg fra Thisted Kommune, der lokalt gennemfører integrationsprojektet i fællesskab med Jammerbugt Kommune.

Hendes kollega i Aalborg Kommune, ledende sundhedsplejerske Ulla Nordtorp, er enig:

– Efter de seneste års flygtningestrømme er der et akut behov både her i området og i landets øvrige kommuner for at styrke integrationen, sundheden og trivslen hos flygtningefamilier – særligt i forhold til børnene i flygtningefamilierne,” fastslår Ulla Nordtorp.

Foto : VIA University College

Foto : VIA University College

Gratis kurser på professionshøjskoler
Det er Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS), der har taget initiativ til projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’.

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem FALS som faglig garant samt efter- og videreuddannelsesafdelingerne hos Metropol og VIA University College. De to professionshøjskoler har i forvejen årelang erfaring i at gennemføre efteruddannelser inden for sundhedspleje og integration.

700 sundhedsplejersker bliver tilbudt fire dages gratis kursus med fokus på interkulturelle kompetencer. Opkvalificeringsforløbet vil give sundhedsplejerskerne godt indblik i flygtningenes kultur, baggrund og særlige udfordringer.

Kommunale sundhedsplejersker får den helt centrale rolle i projektet, da sundhedsplejerskerne typisk er den faggruppe, der kommer tættest på børnefamilier fra etniske minoriteter i deres første år i Danmark. Samtidig er sundhedsplejersker koordinatorer og brobyggere til det omgivende samfund som eksempelvis dagtilbud, skoler, praktiserende læger og sygehuse.

Foto : VIA University College

Foto : VIA University College

2.400 flygtningefamilier får gavn af særlige besøgspakker
Ud over skræddersyet kompetenceudvikling bliver der i projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’ udviklet fem såkaldte ’besøgspakker’, som i løbet af de næste tre år skal komme ca. 2.400 nytilkomne flygtningefamilier med opholdstilladelse i Danmark til gavn.

Besøgspakkerne indebærer, at flygtningefamilierne får tilbudt flere og længere hjemmebesøg end normalt af ’deres’ kompetenceudviklede sundhedsplejerske inklusiv fuld tolkebistand. Dermed bliver der bliver mulighed for at sætte flygtningene grundigt ind i relevante temaer som tilknytning, opdragelse, kønsroller, sund kost, sprogudvikling, motorik, dagtilbud og skolegang i Danmark.

Også besøgspakkerne bliver finansieret via millionerne fra Nordea-fonden.

– Det er vigtigt, at de mindre børn i flygtningefamilierne hurtigt bliver en del af det danske fællesskab. Der spiller sundhedsplejerskerne en afgørende rolle ved at introducere familierne til generelle sunde livsvaner og til børnehave, skoleliv, bibliotek, svømmehal, sundhedsvæsen og de mange andre muligheder, som styrker børnenes trivsel og sundhed. Derfor støtter vi projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’, siger Henrik Lehmann Andersen, der direktør i Nordea-fonden. Fondens vision er at støtte gode liv.

Ulla Dupont formand for FALS og ledende sundhedsplejerske i Vejle Kommune

Ulla Dupont formand for FALS og ledende sundhedsplejerske i Vejle Kommune

Mangel på sproglig udvikling er en udfordring
’Sundhedsplejersker styrker integration’ er inspireret af kommunale integrationsprojekter i mindre målestok i Hjørring, Skanderborg og Slagelse kommuner, som FALS tidligere har været involveret i. Erfaringerne herfra er særdeles positive og viser, at tidlige indsatser hjælper til integration.

En særlig udfordring er i dag, at mange flygtningefamilier holder deres børn hjemme op til børnehavealderen, fordi de kommer fra lande uden tradition for børn i daginstitutioner. Her kan sundhedsplejerskerne være brobyggere til blandt andet vuggestuer, børnehaver og skoler.

– Det har uheldige konsekvenser, når mange flygtningebørn lever adskilt fra det omgivende danske samfund i de første meget vigtige leveår. De lærer eksempelvis ikke de danske normer og det danske sprog og at lege med andre børn. De bliver heller ikke udviklet sprogligt og motorisk som jævnaldrende danske børn i daginstitutioner blandt pædagogisk personale – og de vil erfaringsmæssigt fortsætte med at være bagud i skole og uddannelse, fremhæver formanden for FALS, Ulla Dupont, der er ledende sundhedsplejerske i Vejle Kommune.

Hun understreger, at sundhedsplejersker er klædt på til at kunne understøtte en sund udvikling hos eksempelvis flygtningebørn.

– Med projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’ er målet at hjælpe flygtningebørnene til at vokse op som fuldt integrerede og livsduelige børn og unge mennesker. Det bliver muligt, når sundhedsplejerskerne fokuserer på den tidlige og målrettede indsats, fastslår Ulla Dupont.

Chefkonsulent og projektansvarlig Claus Kjærboe Lundholm fra VIA University College

Chefkonsulent og projektansvarlig Claus Kjærboe Lundholm fra VIA University College

Effekten af tidlig og forebyggende indsats bliver målt
Chefkonsulent i VIA University College, Claus Lundholm, er ansvarlig for gennemførelsen af projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’. Han fortæller, at projektet blandt andet vil munde ud i en ekstern effektmåling.

Der vil eksempelvis blive målt på, om sundhedsplejersker med interkulturelle kompetencer og besøgspakker til flygtningefamilier med børn under seks år giver effekt i form af forbedret samarbejde med daginstitutioner og skole, færre hospitalsindlæggelser, øget tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked og/eller nedsat behov for kontakt med sociale myndigheder og dermed også er en god investering rent økonomisk for det offentlige.

Claus Lundholm understreger, at projektet ’Sundhedsplejersker styrker integration’ vil komme langt flere flygtningebørn til gavn, end dem der direkte deltager i projektet.

– Vi regner med, at rundt regnet 10.000 flygtningebørn får glæde af projektet i løbet af de næste tre år, fordi også de flygtningebørn, som møder de opkvalificerede sundhedsplejersker på deres skoler, vil få gavn af projektets intentioner om en forbedret integration, siger Claus Lundholm.

Forfatter

Related posts

Top