Landsbyfornyelser for millioner klar til start på Mors

Borgerne i Hvidbjerg og Vils kan nu se frem til få realiseret mange af de ideer, som de sammen med Labland Architects og Morsø Kommune og har været med udtænke i en helhedsplan for områderne. Med en samlet udgiftsramme på 2,4 millioner kr. i Vils og 2,1 millioner kr. i Hvidbjerg og er økonomien på plads for en fornyelse af landsbyerne.

Områdefornyelserne er hjulpet på vej af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, som støtter hvert projekt med hhv. 800.000 kr. til Vils og 700.000 til Hvidbjerg. Tiltaget har været politisk behandlet i udvalget Teknik og Miljø og indstillingen sendes videre til økonomiudvalget d. 24. august. Projekterne skal gennemføres inden for en 5-årig periode efter forventet endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen den 29. august.

Borgeropbakning og inddragelse
I løbet af foråret har der været gennemført en stor åben udviklingsproces, hvor borgerne er blevet involveret ved blandt andet møder, workshop og bylaboratorium. Det har udmøntet sig i to individuelle helhedsplaner for landsbyerne, for at sikre engagement, opbakning og en fælles retning. Begge projekter er naturligvis forskellige, men fælles for dem er at de søger at skabe en orientering mod Næssundvej, som et samlende element. I øjeblikket opleves den gennemgående vej mere som en adskillelse af landsbyerne, hvilket trafiksanering, stisystem mm. gerne skulle afhjælpe.

– Vi er meget glade for at borgerne har bakket op omkring processen, da det er altafgørende for projekternes succes, at deres stemmer bliver hørt – og ikke mindst mødt. Og som jeg har forstået, er en stor del af ønskerne blevet taget med i helhedsplanerne, fortæller borgmester i Morsø Kommune Hans Ejner Bertelsen (V).

Dette synspunkt bakkes op af udvalgsformand for Teknik og Miljø, Meiner Nørgaard (O) som tilføjer:

– Hele samarbejdet mellem arkitekter, borgere, politikere og medarbejdere i Morsø Kommune har igen vist, at sammen, er vi bedst. Personligt er jeg meget glad for, at vi nu har et solidt afsæt, som både samler og skaber konkrete aktivitetsrum i byerne, samt sikrer de bløde trafikanter.

Købmandstorv, stisystem og byporte
I Vils vil der først fokuseres på at omdanne det eksisterende købmandstorv til et hyggeligt og intimt byrum med plads til ophold og parkering. På udvalg­te dage vil torvet kunne anvendes til afholdelse af markeder og an­dre fælles arrangementer i byen. I forbindelse med opførelsen af den nye købmands­butik optimeres de nuværende parkeringsforhold, antallet af p-pladser udvides, og der opstilles cykelparkering i tæt nærhed til indgangen.

Derudover vil der med udgangspunkt i det eksisterende stisystem etableres et sammenhængende og sikkert stinetværk på tværs af landsbyen. Stien vil binde Vils’ primære byrum samt landskabelige at­traktioner sammen, som blandt andet indebærer Skolen, Fritidscente­ret, Købmanden, Skoven og Kirken. De nævnte landemærker opleves i øjeblikket noget adskilte.

Der vil også blive anlagt grønne byporte ved byens fire indgange. Byportene vil fungere som en markering af byen og som fartdæmpende foranstaltninger, der får den kørende trafik til at sænke hastigheden før ankomsten til byens centrum. Ligesom med stisystemet er der også planlagt forbedring af overgange ved trafikknudepunkter med bump, grafiske flader mm, for igen at sikre de bløde trafikanter og sammenhæng i byen.

Børnenes Actionpark
I Hvidbjerg er første skridt at etablere Børnenes Actionpark, som fokuserer på det uorganiserede idrætsliv og byder på forskelligartede aktiviteter som eksempelvis klatrevægge, parkour bevægelsesredskaber.

Tanken er at motivere de unge i frikvarterer og fritiden. Samtidig integreres det i et ak­tivt bevægelseslandskab, hvor byens ældre borgere, eksempelvis kan lege med børnebørnene, når de er på besøg i

Derudover anlægges der to sam­menhængende beachvolleybaner, som også kan bruges til strandhåndbold samt højde- og længde­spring.

Etableringen af de to baner i tæt nærhed giver desuden idrætsforeningen mulighed for at afholde stævner i både volleyball og strandhåndbold.

Multifunktionel markedsplads
Pladsen ved det gamle forsamlingshus bliver i frem­tiden en parkerings- og markedsplads; pladsen vil i dagligdagen kunne fungere som parkeringsplads og kan på udvalgte dage indtages af torvedage med stedets fødevaremæssige lækkerier, loppemar­keder og fælles arrangementer i byen. Derudover gentænkes købmandens nuværende parkerings­plads, så adgangen til butikken optimeres.

Sikre og samlende overgange
Derudover vil der også i Hvidbjerg være fokus på at skabe gode forhold for de bløde trafikanter og forbinde byen langs Næssundvej. Flere overgange opgraderes med rumlefelter, hævede vej­bump og en farvet asfalt, der fanger bi­listernes opmærksomhed og virker fartdæmpende for byens gennemkørende trafik. Overgangene placeres ved byens eksisterende landemærker:

· Hvidbjerg Kirke og Tingstedet
· Sydvestmors Skole, børnehaven, fritidscente­ret og hallen
· Købmanden og Fælledparken

Helhedsplanerne er med til at etablere rammen for projektet. Der er dog nedsat nogle arbejdsgrupper i begge byer for at konkretisere indholdet yderligere og her er alle velkomne til at deltage. Man tilmelde sig via teknikogmiljo@morsoe.dk. Arbejdsgrupperne bakkes naturligvis op af projektgruppen.

Forfatter

Related posts

Top