LÆSERBREV : Budget 2015 – kort fortalt

Af medlemmer af kommunalbestyrelsen for Demokratisk Balance: Michael Dahlgaard. Ellen Philipsen Dahl, Poul Kristensen & Jens Dahlgaard.

I aften vedtages Morsø Kommunes budget for 2015 og overslagsårene.

Den nye kommunalbestyrelse står med en historisk stor udfordring. Det er en bunden opgave, at vi får tilpasset kommunens virksomhed og økonomi til det faldende befolkningsgrundlag, og den aftale KL har indgået med regeringen.

Lad det være sagt med det samme; det er en buffet uden livretter, vi står overfor, men der er ingen vej udenom. Når et budget skal trimmes med 52 millioner kroner, så kan det mærkes på samtlige områder af kommunens virksomhed.

Når sådan et budgetforlig skal indgås, så kan man vælge at stå uden for forhandlingslokalet og råbe eller at sidde med ved bordet og få indflydelse. Vi har valgt det sidste!

Igennem hele processen har vi gjort os umage med at lytte til alle, der har haft noget på hjerte.
Vi har deltaget i alle 6 serviceplanmøder, i møder med interessenter og institutioner og samtlige høringssvar er læst og vurderet grundigt. Vi har herudover holdt møder i Demokratisk Balance, som alle interesserede altid er meget velkomne til at deltage i.

Fremtidssikringen af kommunens drift er forudsætningen for, at vi kan sætte en udviklingsdagsorden, som skal sikre et Mors, som fortsat er et godt sted at bo, besøge og drive virksomhed.

Vi vil gerne knytte et par kommentarer til enkelte af de berørte strukturændringer.

Skole og dagpasning:
Det forslag, der er indstillet til 2. behandlingen, ændre radikalt i det tilbud, kommunen kan mønstre på området.

Det har været afgørende for os, at den nye struktur er langtidsholdbar og ikke skal justeres i den fremtid, vi kan kigge ind i.

På dagpasningsområdet er der sparet på antallet af institutioner – ikke på personalenormeringen. Det har været afgørende for os.

Vi er sikre på, at de nye institutioner i Øster Jølby og i Nykøbing bliver fremragende.

På skoleområdet nedlægges der ikke skoler, men tilbuddene ændres, så klassekvotienten kan hæves. Det er simpelthen en nødvendighed, hvis økonomien skal kunne hænge sammen og strukturen skal kunne fastholdes. Denne øvelse gøres i øvrigt i samtlige nabokommuner og i flertallet af landets kommuner.
Det betyder desværre, at vi nu kun kan tilbyde børnehus og indskoling på Nordmors og at overbygningen samles på Dueholmskolen.

I Nykøbing samles 0.-3. klasserne på MC Holms skolen og 4.-10. klasserne på Dueholmskolen. Det har været vigtigt for os, at Nykøbing ikke rives midt over, når en ny struktur skulle besluttes.
De to skoler bliver nu sikret noget, der ligner en evighedsgaranti.

Vi har med stor interesse læst høringssvaret fra skolebestyrelserne. Vi har fuld forståelse for bekymringerne.

I Nykøbing handler høringssvarene blandt andet om, at man kan skabe den samme besparelse ved at gøre byen til et indskrivningsdistrikt og derved reducere antallet af klasser.

Den antagelse er korrekt – på kort sigt.

Det fremtidssikrer bare ikke skolerne, da der i nær fremtid desværre kun er tre spor i hver årgang, og så vil en af skolerne ikke være en tilstrækkelig effektiv driftsenhed. Så ville der om kort tid igen skulle ændres på strukturen.

Forslaget efterlader også en barsk implementering. I samtlige 0.-6. klasser skal der flyttes elever mellem de 2 skoler. Hvem vil påtage sig den opgave?

Vi ved, at den ændrede skolestruktur vil betyde en anderledes hverdag for mange familier – desværre.
Vi er 100 procent sikre på, at samtlige skoler fortsat vil være af høj kvalitet – på trods af de ændrede betingelser.

Vi kunne godt have ønsket os en mere tydelig og gennembearbejdet køreplan for processen, hvilket vi også efterspurgte til 1. behandlingen af budgettet, og vi forstår godt, at mange efterspørger en sådan.

Det vi vil arbejde for fra tirsdag morgen er en implementering af strukturændringen, som tager maksimalt hensyn til de berørte elever. Kan en flytning af allerede indskrevne børn undgås, så skal dette forsøges i videst mulige omfang – alle ideer fra forældrebestyrelserne og andre skal undersøges!

Næssundfærgen:
Det er ikke en let beslutning at pege på en nedlæggelse af færgedriften over Næssund. Der er rigtig mange grunde til, at det gør ondt på enhver Morsingbo – og Thybo for den sags skyld.
Vi har arbejdet hårdt i forligslokalet på, at der kunne findes tid til, at alle muligheder for en fortsat drift kan undersøges.

Det er heldigvis lykkes, at få flertal for en forlængelse af driften frem til 1. maj 2015 – med mulighed for forlængelse til 1. september 2015.

Morsø kommune skal forene kræfterne med det lokale færgeråd i bestræbelsen på at finde en løsning – en model for fortsat færgedrift.

En start kunne være, at Morsø kommune forpligter sig på landanlægget på Mors – Thisted kommune i Thy.
Forliget:

Det er ikke muligt i dette format, at komme omkring alle hjørner af forliget og de tilhørende argumenter.

Vi vil gerne i den forbindelse understrege, at vedtagelsen af et budget ikke sætter verden i stå. Vi holder blikket stift rettet mod de ændringer budgettet for 2015 indeholder og vi har modet til at ændre på eventuelle vedtagelser, der viser sig uhensigtsmæssige og urealiserbare.

Bølgerne går højt, når det politiske arbejde skal vurderes. Det er fair nok.

Vi vil bare lige så forsigtigt fortælle, at medlemmerne af kommunalbestyrelsen og administrationen i Morsø kommune har arbejdet efter bedste evne med budgettet i 9 måneder nu. Der er ikke sprunget over, hvor gærdet er lavest. Vores respekt til kolleger og ansatte for det!

Man har al mulig ret til at hævde, at vi ikke kan regne, ikke kan forstå noget som helst og ikke gider læse høringssvar eller lytte til forslag.

Vi har så også ret til at anføre, at det er noget sludder.

Forfatter

Related posts

Top