Læserbrev : Børne- & Undervisningsstrukturen på Mors

Af Knud Erik Christensen, medlem af skolebestyrelsen på Dueholmskolen

Jeg anfægter på ikke på nogen måde, at vi som kommune skal spare, men den måde spareplanerne er trukket ned over hovederne på skoler og børnehaver har givet anledning til meget store frustrationer hos alle berørte parter. Havde kommunalbestyrelsen taget ledere af børnehaver og skoler med i beslutningsprocessen om, hvordan besparelserne kunne have været ført ud i livet, ville besparelserne have givet os alle et vist ejerskab i stedet for frustrationer.

Jeg vil gerne hermed udtrykke frustration over kommunalbestyrelsens manglende lydhørehed overfor det, som høringssvarende har gjort opmærksom på, og jeg vil give Morsø Kommunes borgere et indblik i hvordan høringssvaret fra Dueholmskolen er sammenlignet med Morsø Kommunes Serviceplan 2020.

Høringssvaret går i alt sin enkelthed ud på, at bibeholde 0-6 klassetrin på både M.C. Holm og Dueholmskolen her i Nykøbing. Fagligt vil dette forslag om opretholdelse af to undervisningssteder fra 0-6 klasse i Nykøbing give en mulighed for at tage hånd om mistrivsel af elever, da en flytning internt i Nykøbing så vil være en mulighed. Samtidig vil forslaget give de 2 skoler mulighed for at fortsætte deres selvstændige profil.

Besparelserne på skoleområdet kan opdeles i drift og anlægsinvestering.

DRIFT
Dueholmskolen har ikke haft mulighed for nøjagtigt at få at vide, hvordan Morsø Kommune kommer frem til de 6,7 mio. kr. i besparelse i 2018. Det er vurderet, at det må være sammenlægning af klassetrinene fra 0.- 6. klasse, som giver besparelserne, idet sammenlægning giver en klasse mindre på hvert klassetrin og derudover må være indregnet nedlæggelse af 4.-6. klasse på Nordmors skolen. I alt giver det en besparelse på 9-10 klasser.

Forslaget fra Dueholmskolens bestyrelse giver samme besparelse på driften, idet Nykøbing by organiseres i et skoledistrikt. Derved har skoleledelsen mulighed for at fordele børnene på de 2 skoler efter nærhedsprincippet med maksimalt 2 klasser på hver årgang på hver af de 2 skoler. Dette giver indregnet nedlæggelsen af 4.-6. klasse på Nordmors skolen også en besparelse på 9-10 klasser.

ANLÆG:
På anlægssiden kan det af Serviceplan 2020 ses, at der er afsat 10,6 mio. kr. til omstruktureringerne på området for Børn og Undervisning inkl. ændring af tilkørselsforhold mv..

De 10,6 mio. kr. skal som minimum dække:
– ombygning af M.C. Holm skolen til 0.-3. klasse i stedet for 4.- 6. klasse
– ombygning af M.C. Holm skolen til børnehave og vuggestue til 185 børn (tidligere modeller estimeret til 5 mio. kr.)
– etablering af legeplads til børnehave- og vuggestuebørn
– etablering af legeplads – herunder inddragelse af området ved Skomagerhuset – til 0.-3. klassetrin.
– busser til børn i 0.- 3. klasse som har over 2,5 km til M.C. Holm
– flytning af Præstbrobørnehave til Øster Jølby (tidligere modeller estimeret til 3,2 mio.kr.)
– ombygning på Dueholmskolen fra 0.- 3. klasse til 4.- 6. klasse

Dertil skal der ske noget omkring tilkørselsforholdene til M.C. Holms skolen, da det potentielt er omkring 600 børn, der ankommer på cykel eller skal afleveres i tidsrummet 7-8 hver morgen, samt afhentes om eftermiddagen.

Dueholmskolen skal ifølge Morsø Kommunes Serviceplan 2020 fremover alene bestå for 4.- 9. klassetrin, hvilket givet et øget behov for benyttelse af faglokaler. Da de eksisterende faglokaler på nuværende tidspunkt er fuldt booket, skal der tilbygges nye. Da planen forudsætter udnyttelse af samtlige klasselokaler findes der ikke mulighed for at inddrage bestående klasselokaler til faglokaler.

Opførelse af de manglende faglokaler har Bestyrelsen for Dueholmskolen fået en estimeret minimumspris på – og prisen er 10-14 mio. kr!!

De 10-14 mio. kr. kan spares ved forslaget om fortsat 2 undervisningssteder fra 0.- 6. klassetrin, da der ikke flyttes 4.-6. klasse fra M.C. Holm til Dueholmskolen hvorved de bestående faglokaler på M.C. Holm udnyttes.

De 10-14 mio. kr. er, så vidt Skolebestyrelsen for Dueholmskolen kan se, overhovedet ikke medtaget i anlægsinvesteringerne jf. Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2020. De 10-14 mio. kr. skal vi/kommunen ud at låne, hvilket giver et yderligere besparelsesbehov i fremtiden, da lånet jo skal forrentes og tilbagebetales på et senere tidspunkt. Hvis man skal afdrage 10 mio.kr. over 10 år til en rente på 2% vil det skabe et yderligere besparelsesbehov på 1,2 mio. kr. i 2016. HVOR SKAL VI SPARE DEM HENNE???
Alt i alt kan høringssvaret fra Dueholmskolen spare kommunens borgere for tilbagebetaling af et lån på 10-14 mio. kr. + renter.

Set i lyset af ovenstående er der således hverken faglige, pædagogiske eller økonomiske grunde til ikke at tilslutte sig det høringssvar, som Dueholmskolen har sendt til Morsø Kommune!

Forfatter

Related posts

Top