Her er Thy´s nye struktur på skoler og dagtilbud

Tirsdag aften vedtog et flertal i Kommunalbestyrelsen et ændringsforslag til begge udviklingsplaner for henholdsvis folkeskole og dagtilbud fremsat af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Med beslutningen bevares alle eksisterende folkeskoler som selvstændige enheder på nær Østerild Skole, som bliver en afdeling under Hannæs Skolen, og Vorupør, som forbliver en afdeling under Sjørring.

På dagtilbudsområdet lukkes Brombærhaven i Thisted og Eventyrhuset i Bedsted, mens de øvrige institutioner bevares.

Beslutningen pålægger også Forvaltningen at arbejde videre med en lang række af de idéer, som borgere, foreninger og medarbejdere har indsendt som høringssvar til udviklingsplanerne.

– Det har været en spændende proces frem mod vedtagelsen af den ny struktur for folkeskole og dagtilbud. Kommunalbestyrelsen har besluttet en ny retning og anvist en række alternative veje til, hvordan der fremadrettet kan skabes fagligt, økonomisk og demografisk bæredygtige folkeskoler og dagtilbud i Thisted Kommune. De idéer skal vi sammen med Børne- og Familieudvalget nu i gang med at bearbejde til løsninger, der kan fungere i skolernes og dagtilbuddenes hverdag. Det bliver en udfordrende opgave, som vi tager fat på allerede tirsdag i næste uge, når vi holder udvalgsmøde, siger Lars Sloth, direktør for Børne- og Familieforvaltningen.

Kommunalbestyrelsens beslutning om folkeskolens fremtidige struktur

Kommunalbestyrelsens beslutning på folkeskoleområdet indebærer, at:
• den nuværende skolestruktur med selvstændige skoler bevares
• Østerild Skole lukkes og bliver en afdeling til Hannæs Skolen
• Forvaltningen skal vurdere rationaler ved hel eller delvis sammenlægning af servicefunktioner
• strukturen for overbygningsskoler overvejes i arbejdet med udvikling af Vision 2022
• overbygningsskolerne pålægges at arbejde tættere sammen om faglig sparring, kompetenceudvikling, vejledning og udnyttelse af de nuværende linjefagslæreres kompetencer
• den daglige transporttid for elever skal analyseres med henblik på at sætte en grænse for maksimal transporttid

• Forvaltningen skal arbejde videre med følgende idéer fra høringssvarene:
1. Der igangsættes en analyse af skoledistriktsgrænserne på baggrund af den besluttede struktur. En ændring af skoledistrikter sendes i høring hos de berørte skolebestyrelser jævnfør § 40, stk. 2, nr. 3 i Folkeskoleloven
2. Et serviceniveau for skolekørsel, eksempelvis maksimal transporttid
3. En ny ressourcetildelingsmodel
4. Der afsøges alternative anvendelsesmuligheder for overskydende bygninger, inden en eventuel nedrivning sættes igang
5. Muligheden for anvendelse af bygninger i Vorupør i sammenhæng med Skoletjenesten i Nationalparkcenter Thy undersøges, hvis Vorupørafdelingen lukkes
6. Et lokalt råd af forældrevalgte i alle afdelinger
7. Lukning af afdelinger som et politisk ansvar
8. Udarbejdelse af retningslinjer for samarbejdet mellem skoler og dagtilbud
9. Bosætningsstrategi for Thisted Kommune
10. Indførelse af partnerskabsaftaler, hvor der udstedes garanti for at skolen bevares, hvis der er et minimumsantal elever
11. Et forskningsunderstøttet ”Projekt Landsbyen”. Projektet skal være et bosætningsprojekt, som forankres i et tværgående forvaltningsudvalg og eventuelt med et konkret geografisk pilot-område.

Kommunalbestyrelsens beslutning om dagtilbuddenes fremtidige struktur

Kommunalbestyrelsens beslutning på folkeskoleområdet indebærer, at:
• Brombærhaven i Thisted lukkes
• Eventyrhuset i Bedsted lukkes, og børnene tilbydes plads i Skovtrolden.
• Skovtrolden normeres til 45 børn og gøres til en selvstændig institution

•Forvaltningen skal arbejde videre med følgende idéer og projekter fra høringssvarene:
1. Øget samarbejde mellem dagpleje og integrerede institutioner vedr. gæstepleje og legestuegrupper
2. Arbejde med profilinstitutioner i forhold til idræt, skov, natur etc.
3. Samarbejdet på tværs af dagtilbud og skoler
4. Sammenhængskraften mellem dagtilbud, skoler, foreninger og lokalsamfund
5. Samarbejdet mellem Limfjordsbørnehaven i Thisted og specialinstitutionen Kumlhøj i Thisted
6. Undersøge muligheden for en anden ressourcetildelingsmodel.

Forfatter

Related posts

Top