Fund af kartoffelbrok på deponimarker

Jordprøver har afsløret kartoffelbrok på flere deponimarker. Brokken kommer sandsynligvis fra vaskevand fra en stivelsesfabrik.

Det er tredje bedrift med fund af kartoffelbrok siden september sidste år, hvor svampesygdommen blev konstateret på en dansk mark for første gang siden 1981. S

ygdommen angriber kun kartofler og er ikke skadelig for mennesker. Der er nu i Midtjylland samlet set fundet brok på 216 ha fordelt på 25 marker på de tre bedrifter.

NaturErhvervstyrelsen ikke forbavset
Fundet i deponimarker er ikke overraskende for NaturErhvervstyrelsen, da vaskevand fra kartoffelproduktion er en kendt smittevej.

Derfor har styrelsen taget jordprøver på de marker, hvor der har været udbragt vaskevand, som kan have været smittekilde.

NaturErhvervstyrelsen er ved at afslutte kontrollen for udbruddet af kartoffelbrok. Der er fx i alt taget mere end 2500 jordprøver på midtjyske marker siden september 2014.

Inficerede marker båndlægge
På baggrund af undersøgelser og drøftelser i en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra kartoffelerhvervet, Aarhus Universitet og andre interessenter har NaturErhvervstyrelsen iværksat en indsats i forhold til at afgrænse, bekæmpe og overvåge kartoffelbrok.

I denne indsats indgår eksempelvis, at inficererede arealer båndlægges i forhold til kartoffelavl i en årrække. Indsatsen bygger på internationale retningslinjer og erfaringer tilpasset danske forhold og kartoffelerhvervets egen indsats.

Forfatter

Related posts

Top