EUC NordVest til kamp imod problemer med at læse

Læsevejlederfunktionen på EUC Nordvest er blevet reorganiseret, således at det fremadrettet vil være ét fælles team, der dækker funktionen for hele skolen. Resultatet skulle gerne blive en koncentreret og mere målrettet indsats til glæde for de mange unge med læsevanskeligheder.

Den seneste PISA-undersøgelse viser, at der fortsat er ca. 15% af de danske skoleelever, der ikke læser godt nok, og det giver selvsagt problemer for de unges færd videre i uddannelsessystemet.

Lokale elever screenes og så sættes der ind
På EUC Nordvest gennemgår samtlige elever en national sprogscreening inden for de to første undervisningsuger. Viser screeningen at en elev er udfordret på det fonetiske område, følges der op med en ordblindetest. På den måde sikrer man, at man allerede fra starten af skoleåret kan iværksætte en målrettet indsats over for de elever, der er ordblinde eller har andre læsevanskeligheder.

– Det er ikke altid, at de unge selv ved, at deres læsevanskeligheder kan afhjælpes. Vi har desværre set eksempler på elever, der var ordblinde, men som aldrig havde fået stillet diagnosen og derfor aldrig havde fået den nødvendige hjælp. Når vi screener allerede ved studiestart, kan vi med det samme spotte, hvem der har særlige udfordringer, og dermed kan vi hurtigt og effektivt sætte de nødvendige foranstaltninger i værk. Det betyder en verden til forskel for de berørte elever, og derfor synes jeg også, at det er glædeligt, at skolens ledelse har fokus på problematikken og prioriterer indsatsen på området højt, siger Jette Vinther, der er en del af det nye læsevejlederteam.

EUC drenge

Alle – uanset forudsætninger – skal opleve succes
Direktør Hans Chr. Jeppesen er da heller ikke et sekund i tvivl om, at læsevejledningen er et område, der skal prioriteres.

– Vi har en målsætning om, at alle skolens elever – uanset forudsætninger – skal opleve succes. Det betyder, at vi skal gøre vores bedste for at sikre, at alle elever har de bedste forudsætninger for at lykkes, og her spiller læsevejledningen alt andet lige en stor rolle for de elever, der er udfordret på dén del. For mig er det helt afgørende, at læsevanskeligheder ikke afholder nogen fra at søge ind på og gennemføre en erhvervsuddannelse, og derfor er det et meget vigtigt budskab at få formidlet, at vi har de nødvendige værktøjer og nogle dygtige vejledere til at hjælpe eleverne, understreger Hans Chr. Jeppesen.

Kompetente kræfter
Tidligere var det en række forskellige faglærere, der – sammen med alle deres øvrige arbejdsopgaver – havde til opgave at søge Special Pædagogiske Støtte hjem til elever, der måtte have behov her for.

Med etableringen af et centralt vejlederteam er indsatsen nu koncentreret i én afdeling, der udelukkende har denne indsats for øje, og som således kan koncentrere sig 100% om det vigtige arbejde.

Medarbejderne i det nyetablerede vejlederteam er alle kvalificerede til læsevejledning, ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning, ligesom én af medarbejderne ligeledes er kvalificeret til at håndtere matematikvanskeligheder. Lige nu er det læsevanskeligheder, der er i fokus, men på sigt vil teamet også screene for talblindhed hos elever, hvor det synes relevant.

– Vores arbejdsopgaver bliver alt fra sprog- og talscreening til gennemførelse af ordblindetest, afholdelse af læse-/skrivekurser, tilvejebringelse og vejledning i brug af IT-støttepakker, gennemførelse af lektiecaféer, udarbejdelse af ansøgninger om Special Pædagogisk Støtte (SPS) og gennemførelse af Special Pædagogiske Støtteaktiviteter. Vi har rigtig mange gode håndtag, vi kan dreje på, så der er masser af hjælp at hente for de elever, der har svært ved det med læsningen, eller som er udfordret på matematikken, og med vores nye organisering, er jeg slet ikke i tvivl om, at indsatsen er blevet styrket betragteligt, siger Jette Vinther.

Forfatter

Related posts

Top