Erfaringerne med Nye Veje er meget positive

Med projekt Nye Veje fik Region Nordjylland i 2017 tilladelse af Sundheds- og Ældreministeriet til at gå nye veje for at sikre lægedækning for alle borgere på Mors og styrke det nære, sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer.

I denne uge er de første år af projektperioden blevet drøftet i Socialudvalget på Mors. Her konstateres det bl.a., at der efter en 3 års projektperiode ikke længere er lægemangel på Mors. Desuden er de to regionsklinikker, som blev oprettet i forbindelse med opstart af projektet, overtaget af praktiserende læger på almene vilkår. Det betyder, at morsingboerne nu har mulighed for at vælge mellem 6 lægepraksis, hvilket fint beskriver den unikke udvikling lægedækningssituationen på øen har gennemgået i perioden.

Nye Veje består også af en række udviklingsspor, der typisk igangsættes i halvårlige projektrul. 4. projektrul er nu afsluttet, hvor der har været arbejdet med 5 forskellige udviklingsspor.

  • Rationel brug af medicin
  • Digitalt psykiatrisk pårørendetilbud i nærmiljøet
  • Mindre røg på Mors
  • Borgernært behandlingstilbud til borgere med apopleksi
  • Fælles forebyggelse af indlæggelser

– Erfaringerne med Nye Veje og udviklingssporene er meget positive, står der indledningsvist i rapporten for 4. rul, som du kan læse mere om HER.

5. projektrul består af følgende udviklingsspor:
  • Fælles forebyggelse af indlæggelse: Indsatsen har fokus på at nedbringe antallet af indlæggelser og genindlæggelser for borgerne på Mors via et styrket samarbejde og koordinering mellem hospital, kommune og almen praksis. Udviklingssporet vil blive tilpasset på baggrund af foreløbige erfaringer med tidligere indsatser og genstartes i 5. projektrul
  • Mindre Røg på Mors: Projektet videreføres fra rul 4. Formålet med dette udviklingsspor er at mindske andelen af rygere på Mors. Der er flere nye indsatser i støbeskeen for rul 5. På voksenområdet forventes undervisning i VBA-metoden at fortsætte, og der vil blive afviklet nye rygestoptilbud. Der vil desuden være særligt fokus på at teste rygestop til storrygere og teste nye rygestopstilbud til borgere med psykiatriske lidelser. På børne- og ungeområdet vil der blive arbejdet videre med at inspirere skoler og ungdomsuddannelser til at arbejde med røgfri skoletid via netværksmøder og tilbud om afholdelse af workshop på skolerne
  • Projekt vedr. stresshåndtering: Projektet er nyt og har til formål at udvikle et screeningsværktøj til hjælp i almen praksis. Projektet handler om at få udarbejdet tilbud vedr. uddannelse og nye arbejdsgange i forhold til håndtering af stresssygemeldinger via praktiserende læge. Udviklingssporet skal være medvirkende til at lette og kvalificere lægens arbejde med stress og andre psykisk relaterede sygdomme pga. belastet psykisk arbejdsmiljø. I sidste instans handler det om at sikre, at nogle borgere vil kunne vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet igen samt til en normal tilværelse, efter en stresssygemelding
  • Borgerdrevet projekt vedr. borgere med dysreguleret diabetes: Projektet er nyt og har fokus på, hvordan vi kan forbedre sundhedsservices ved at bringe sundhedssystemet ud til borger med dysreguleret diabetes i stedet for, at borgerne skal opsøge systemet. Udfordringen skal løses i samskabelse med borgere, klinikere, eksperter, beslutningstagere m.fl. på tværs af sektorer og faggrænser. Målet er at accelerere udviklingen af et sundhedsvæsen præget af høj faglig kvalitet og effektivitet, så det bidrager til at gøre borgerne med diabetes sundere.

 

Forfatter
Tags

Related posts

Top