Cykelstiprojekt til Jesperhus skydes i gang

Færdiggørelsen af det store cykelsti-projekt fra Nykøbing til Jesperhus bliver nu skudt i gang efter, at byrådet i aftes nikkede ja til at frigive midlerne til det milliondyre projekt.

– det er en rigtig god sag og er færdiggørelsen af det cykelstiprojekt, der blev skitseret for 3-4 år siden. Etape 1 fra Ford er færdig og nu skal vi så igang med etape 2 og 3. Nu godkender vi, at vi går i gang med detailprojekteringen og alle de ting, vi går i gang med ligesom alle forslag sendes i høring de relevante steder, sagde Udvalgsformand Meiner Nørgaard.

Viggo Vangsgaard sagde, at man har været fuldt opmærksomme på en forbindelse til Limfjordsvej samt forbindelse til A26 og specielt alle de steder, hvor man krydser vejene.

– det er positivt, at vi har fået en aftale på plads så, at vi ikke genererer Jesperhus’ gæster i sommerperioden, sagde Vangsgaard.

Peter Lillebæk mente, at den nye cykelsti også er en del af en udviklingsdagsorden.

– vi kan se, at løbere, skatere, cyklister og alle andre bruger ruten ned til Sallingsund. Så det bliver et rigtigt godt projekt, sagde Lillebæk.

Lauge Larsen glædede sig over, at man har kig på overkørslerne på ruten, som er særdeles farlige.

Millioner allerede budgetteret
2.500.000 mio. kr. hentes fra projektet ”Medfinansiering cykelsti Nykøbing – Jesperhus”, fra budget 2013.

På anlægget ”Trafiksikkerhedsplan 11-14” er der et samlet restbeløb på kr. 1.371.951 og her henter man kr. 1.071.951 til anlægget ”Cykelpuljepuljeprojekter etape 2 – 3” med henblik på at dække de uforudsete udgifter til arkæologiske forundersøgelser, erstatningsskov, cykelbro og cykeltæller.

De resterende 300.000 kr. skal dække færdiggørelsen af etape 1 – sideudvidelse af Sallingsundvej fra Frueled til Kornblomstvej, hvorved den samlede cykelforbindelse for etape 1 færdiggøres.

Projektet udbydes nu
Projektet vil blive udbudt i primo februar 2015.

Anlægsfasen op startes tidligst den 1. april 2015. Projektet forventes afsluttet senest den 1. december 2015, og evaluering forventes gennemført i sommeren 2016.

Anlægsfasen tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til højsæsonen for turister samt de øvrige interesser i området.

De primære interessenter/parter, Jesperhus Feriepark, Thisted Museum, Plantningsselskabet Legind Bjerge og Morsø Rideklub, vil blive indkaldt til opstartsmøde med den vindende entreprenør, hvor den faktiske plan for udførsel vil blive drøftet og aftalt.

Arkæologiske forundersøgelser
Thisted Museum har udarbejdet et forundersøgelsesprojekt samt et maximumbudget, som er godkendt af Kulturstyrelsen den 17. december 2014. Det er aftalt med Thisted Museum, at forundersøgelsen gennemføres i forbindelse med anlægsarbejdet, hvilket dog medfører en risiko for ophold i anlægsfasen ved eventuelle arkæologiske fund.

Denne risiko er forsøgt minimeret ved, at kommunen, museet og entreprenøren er fleksible i forhold til at tilpasse forundersøgelserne til udførslen af cykelstien så vidt muligt.

Tager hensyn til ramte borgere
Kommunen har modtaget flere klager over oversigtsforholdene ved udkørsel fra Fåruplund til Sallingsundvej. Efter en vurdering af forholdene på stedet vurderer forvaltningen, at infoskærmen med fordel kan placeres i bagkant af cykelsti, således at oversigtsforholdene forbedres.

I forbindelse med lodsejerforhandlinger om arealerhvervelse fremfører ejeren af ejendommen beliggende på Sallingsundvej 69 en klage over, at biler standser foran den private fællesvej, hvormed indkørslen til ejendommene, der har vejadgang via den private fællesvej, er spærret.

Forvaltningen er enig i klagers betragtning og foreslår, at den eksisterende spærreflade ved den hævede flade forlænges i indkørslens bredde, og etableres med brudt kantlinje, hvormed ind- og udkørsel bliver tilladt, og standsning bliver forbudt.

Byrådet tiltrådte enstemmigt.

Forfatter

Related posts

Top