Biodiversitet: Lysåben hede erstatter tæt nåleskov

Et projekt med det formål at skabe en større biodiversitet er netop nu i gang ved den nordlige end af Flade Sø i Thy,

Thisted Kommune og Nationalpark Thy samarbejder naturplejeprojektet, som gerne skulle forbedre vilkårene for de planter og dyr, der trives i hedeområdet. Det skriver Thisted Kommune på sin hjemmeside.

– Vi skaber lysåbne forhold, så hedelyngen kan genetablere sig. Der vil blive en større diversitet af planter, som skaber levested for en række insektarter, siger Dorthea Albrechtsen, der er naturplanlægger i Thisted Kommunes afdeling for plan og miljø.

De planter, der vil blive tilgodeset af rydningen, er især hedelyng, tormentil , klokkelyng, liden klokke, håret gøgeurt og blåhat. Men mange andre planter, der er typiske for hedearealer, vil få bedre vilkår – såsom almindelig kællingetand, rødknæ, katteskæg, bølget bunke, almindelig kongepen, almindelig røllike, børstesiv, rensdyrlav, gul snerre, engelsk visse, porse og mosebølle.

Fældede træer bliver til insekter
I forbindelse med projektet ryddes et område på 10 hektar for nåletræer som contortafyr, bjergfyr og sitkagran. Samtidig ryddes området for glansbladet hæg, som er en invasiv art – ligesom bjergfyr. Løvtræer og skovfyr fældes ikke.

Området ved Flade Sø set fra luften, før rydningen begyndte. Her kan man se, at nåletræerne er dominerende. Dronefoto: Nationalpark Thy.

I de vådeste områder vil nogle af de fældede træer blive liggende, da det vil give gode forhold for en række insekter.

Arbejdet med rydning af området ved Flade sø har været i gang siden midten af september og er næsten færdigt.

Projektet er en del af Thisted Kommunes lovpligtige arbejde med at sikre de mest værdifulde naturområder – de såkaldte Natura 2000-områder, som der er 252 af i hele Danmark.

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Området er desuden omfattet af Lyngby-Flade Sø fredningen.

Foto: Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top