Benhårde krav om vækst til ny havnedirektør

Allerede fra dag ét bliver den nye direktør for Hanstholm Havn stillet over for benhårde krav om at skabe vækst og dermed vende udviklingen i Danmarks port til Atlanten, som trods sin unikke beliggenhed og europæiske førerposition som fiskerihavn i flere år har lidt under vigende omsætning og indtjening.

Et pænt driftsresultat allerede i 2015, og en årlig vækst på minimum 10 procent frem til 2018 er blandt de helt konkrete mål, som bestyrelsen for Hanstholm Havn med bestyrelsesformand Martin Vestergaard i spidsen har opstillet i en ny forretningsplan, som blev vedtaget på bestyrelsens møde den 1. december.

Med fokus på fire konkrete forretningsområder med vækstpotentiale er planen tænkt som et dynamisk værktøj for den nye ledelse til at nå en række strategiske mål for den nordvestjyske havn.

– Det er en meget ambitiøs, men også realistisk forretningsplan, hvor vi går efter en vækst på 20 pct. allerede næste år, hvilket vil føre til et ganske pænt overskud i 2015, siger bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

Forklaringen på det forbedrede resultat er, at der samtidig med den forventede vækst er sket en række tilpasninger på medarbejdersiden og på en række indtægter og udgifter.

Oprydning skaber underskud i 2014 men også balance i forretningen
Den nye havnedirektør forventes at tiltræde primo 2015, efter at den tidligere havnedirektør blev bortvist fra jobbet i august. Samtidig har den nye bestyrelse for havnen fået til opgave at rydde op og få styr på tingene i Hanstholm Havn, der er en kommunal selvstyrehavn, ejet 100 pct. af Thisted Kommune.

– Det gør vi gennem to initiativer: Nemlig ved at bringe forretningen i balance og ved at fastlægge en holdbar forretningsplan, siger Martin Vestergaard.

Bestyrelsen har gennemført en permatest på økonomien, så forretningen nu bliver bragt i balance blandt andet ved at nedskrive aktiver til den reelle værdi. Martin Vestergaard lægger ikke skjul på, at den manøvre vil betyde, at 2014 ender med et ikke ubetydeligt underskud, som dækkes via egenkapitalen.

– Egenkapitalen er stadig betydelig – nærmere betegnet på over 120 mio. kr. Så underskuddet er ikke kritisk eller på nogen måde truende for Hanstholm Havn, understreger bestyrelsesformanden.

Ud over et positivt driftsresultat og en omsætning på mindst 28 mio. kr. i 2015 er målene og dermed kravene til den nye havnedirektør i den nye forretningsplan blandt andet en årlig vækst på minimum 10 pct. indtil 2018 og en driftsindtjening på mindst 15 pct. fra 2016. Desuden skal der skabes nye arbejdspladser, som har direkte eller indirekte relation til havnen.

Fastholder ambition om udvidelse af havnen
Bestyrelsen fastholder endvidere sin ambition om at udvide havnen inden 2020 – eventuelt etapevis.

– De økonomiske mål, som udstikkes af forretningsplanen, er uafhængige af havneudvidelsen. Vi vælger bevidst at køre disse ting i ligeværdige spor, fordi det sikrer optimal fokus på begge dele, siger Martin Vestergaard.

De fire fokusområder med potentiale til vækst er en kombination af eksisterende og nye forret-ningsområder. Det vil sige dels de nuværende kerneområder fiskeri og gods og dels nye forret-ningsområder som vedvarende energi og offshore. Alle fire fokusområder vil få endnu bedre betin-gelser for vækst med en havneudvidelse.

Den stærke position inden for fiskeri skal udnyttes og videreudvikles
Hanstholm Havn er Danmarks førende konsumfiskerihavn med landets største fiskeriauktion, hvilket gør havnen til en af Nordeuropas største fiskerihavne. Havnen vil i sin nye vækststrategi i langt højere grad udnytte og videreudvikle sin stærke position inden for både spisefisk og industrifisk til at øge omsætningen og indtjeningen.

Målsætningen er blandt andet at tiltrække og fastholde et større antal landinger af fartøjer med såvel konsum- som industrifisk.

Samtidig skal der sikres en effektiv logistik for hurtig afsætning af den landede fisk – sideløbende med, at havnen skal kunne håndtere de største fartøjer, som har behov for service, når de anløber havnen.

Flytning af færgeruter har haft en negativ effekt på især ro-ro godset. I fremtiden vil Hanstholm Havn i langt højere grad fokusere på udvalgte nicher på godsområdet og strategiske samarbejder frem for at konkurrere på markedsandele. Her vil havnen udnytte sin unikke placering som transithavn og udskibningshavn for projektlaster til eksempelvis vindmølleparker og offshore installationeri Nordsøen samt gods til Tyskland.

Skal være en ”plusenergihavn”
Ifølge den nye forretningsplan er vedvarende energi et centralt forretningsområde i den fremtidige Hanstholm Havn. Det sker i naturlig forlængelse af havnens og Thisted Kommunes ambitiøse målsætning om at være foregangskommune og plusenergihavn.

– Den nye forretningsplan er et dynamisk værktøj, som løbende vil blive evalueret og opdateret, efterhånden som de planlagte tiltag iværksættes, siger bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

I Hanstholm Havn er over 1.900 personer beskæftiget i og omkring havneaktiviteterne med en samlet produktionsværdi på ca. 2,6 mia. kroner.

Forfatter

Related posts

Top