Bedre service til borgere og virksomheder fra Morsø Kommune

En ny og slanket organisationsstruktur i kommunen og en ny arbejdsmetode skal gøre det nemmere for kommunens ansatte at samarbejde på tværs om helhedsløsninger, så den bedste løsning på opgaverne nås hurtigt og effektivt – med brug af de bedste kompetencer.

På baggrund af interviews med et meget stort antal medarbejdere, ledere og politikere er der udarbejdet forslag til en ny organisation, og den blev godkendt af Morsø Kommunalbestyrelse mandag den 6. marts 2017.

Tre hovedmål
Der er tre overordnede mål med ændringen af organisationen.

Morsø Kommune skal fokusere på til alle tider at være driftssikker, have et stærkt og fast fokus på en sikker økonomi – men samtidigt have fokus på udvikling i kommunen.

Herudover skal man forstærke borger- og virksomhedsvinklen i forhold til udvikling, drift og sagsbehandling, Borgerne – og de lokale virksomheder – skal sættes endnu mere i centrum.

– For at kunne det, vil det være nødvendigt, at intern tværfaglighed, samarbejde med eksterne aktører og helhedssagsbehandling bliver et struktureret omdrejningspunkt for arbejdsmetoder og processer i Morsø Kommune. Der skal endnu mere fokus på serviceorienteret myndighedsbehandling, fortæller Kommunaldirektør Rikke Würtz.

Hun påpeger, at Morsø Kommune altid skal være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække de rette ressourcer/ansatte, også til fremtidens opgaver.

Selvom der sker store organisatoriske ændringer i kommunen, kommer det ikke til at påvirke den politiske organisering, der er uforandret.

Morsø Kommune

Foto : Morsø Kommune

Færre chefer og nye centre
Ændringen betyder, at den kommunale drift i fremtiden varetages i tre fagområder samt i én stab.

Den øverste ledelse af kommunen vil som følge heraf bestå af kommunaldirektøren og fire direktører, som fordeles på en stabsdirektør og tre direktører med fagansvar for hvert deres område.

Fagområderne er: social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, børn og kulturområdet samt teknik- og miljøområdet.

For at lette det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde oprettes der, inden for hvert område, centre i stedet for afdelinger. Der vil blive flyttet en række opgaver rundt i systemet for at udnytte ressourcerne endnu bedre i kommunen.

Samarbejdet mellem afdelingerne i huset skal gøres lettere til glæde for borgerne og virksomhederne.  Man skal kun henvende sig et sted – og så vil sagsbehandleren i kommunen selv involvere de afdelinger, der er nødvendige for, at en given opgave eller et givent problem, bliver løst.

Borgere og virksomheder slipper i fremtiden for at skulle løbe fra afdeling til afdeling.

Rikke Würtz fortæller, at dette gøres via såkaldte ”fokusfora”. Ideen bag hvert forum er at udvælge et relevant område, der typisk ligger delt imellem områderne – eksempelvis unge i alderen 13-25 år.  Det pågældende fokusforums medlemmer skal sikre, at tværfagligheden fungerer i den daglige drift og at kommunens ressourcer dermed bliver udnyttet bedst muligt til at lave de bedste løsninger for borgerne eller virksomhederne.

Foto : Morsø Kommune

Foto : Morsø Kommune

Mere fart – men i samme spor
Den gennemførte analyse viser, at Morsø Kommune er på rette spor på alle områder.

– For at sikre, at vi også kan stå distancen og løse fremtidens opgaver, behøver vi derfor ikke lave grundlæggende om på vores organisering. Vi skal altså fortsætte i samme retning, men vi skal have mere fart og fokus på udvalgte områder og værdier,  siger kommunaldirektør Rikke Würtz.

I forbindelse med selve organisationsændringen er der ligeledes en række områder, der skal under behandling i den kommende tid for at sikre opnåelse af målene for organisationsændringen.

– Blandt andet skal vi arbejde med ’den rigtige indgang’ til kommunen. Med det mener jeg, at vi skal arbejde mere med at sikre helhedskoordinering for borgeren eller virksomheden. Vi skal agere guider igennem systemet, siger Rikke Würtz og illustrerer det med et eksempel:

– Hvis for eksempel en medarbejder fra Teknik og Miljø er på tilsyn i en virksomhed, og her får at vide, at virksomheden har problemer med rekruttering af medarbejdere eller lignende, så skal den medarbejder sikre kontakt mellem virksomheden og kommunens virksomhedskonsulenter i jobcenteret. Så får vi mulighed for at hjælpe virksomheden, hvor det er os muligt. Derfor er den nye organisation skræddersyet til at kunne løse opgaverne hurtigere og mere effektivt gennem et udbredt tværfagligt samarbejde. Vi skal hele tiden anvende de bedste medarbejderressourcer så rigtigt som muligt, siger Rikke Würtz.

Henrik Rene Christensen. Foto : Morsø Kommune

Henrik Rene Christensen. Foto : Morsø Kommune

Stort arbejde venter
Organisationsændringen ventes at være på plads senest inden sommer.

– Og så er det faktisk først, det store arbejde for organisationen går i gang. Det er her, den nye organisering af arbejdet rent praktisk skal sættes i værk og vise sin værdi. En værdi, der blandt andet skal måles i, hvordan borgere og virksomheder oplever kontakten med Morsø Kommune og den service og sagsbehandling, de får. Vi skal skabe et solidt fundament for, at Mors som samfund får de bedst mulige vækst- og livsbetingelser. Det gør vi bedst sammen og ved, at kommunen er tæt på dem, vi skal betjene, siger Rikke Würtz.

Hun forventer, at organisationsændringerne er på plads i løbet af et par måneder. Blandt andet skal stillingerne som Direktør for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesområdet samt som Stabsdirektør slåes op.

Et godt bud er dog, at den nuværende chef for Borgerservice & Jobservice, Henrik Rene Christensen, der lige nu er konstitueret chef for Social- & Sundhedsområdet, bliver ny direktør for det sammenlagte område, hvis han ellers søger stillingen, når den slåes op. Da der er tale om en ny stilling, skal den nemlig slåes op i lighed med stillingen som Stabsdirektør. Her er det et godt bud, at kommunens nuværende økonomichef Bodil Kristensen fortsætter, hvis hun ellers søger stillingen.

Peter Hanghøj bliver direktør for Børne- og Kulturområdet, mens Arne Kirk bliver direktør for Teknik- & Miljøområdet.

Foto : Anders Kobberø

Foto : Anders Kobberø

Borgmester jubler over ny organisation
Borgmester Hans Ejner Bertelsen er særdeles tilfreds med det arbejde, kommunaldirektøren har lagt udvikling af den nye organisation.

– vi kommer endnu tættere på borgerne, der får en indgang i kommunen og slipper for at kontakte flere forskellige afdelinger. Det bliver et godt løft for virksomhederne og borgerne. Samtidigt får vi en slanket organisation, hvor vi nedlægger tre stillinger og tilfører fire. Så der er ikke tale om en spareøvelse men om, at vi vil geare Morsø Kommunes organisation til fremtiden således, at vi i fremtiden kan give borgerne og virksomhederne en service, der er i top og samtidigt sikrer en kommune med balance i økonomien og med fokus på udvikling af fremtidens Mors, siger Borgmester Hans Ejner Bertelsen.

Forfatter

Related posts

Top