Solcelleanlæg klar til første politisk behandling

Ansøgningen om et muligt solcelleanlæg ved Næssundvej, ved Sindbjerg på Mors er nu kommet ind i sin næste fase. Udvalget for Teknik og Miljø skal nu tage stilling til etablering af solcelleanlægget, som vil kunne forsyne 8.150 husstande med vedvarende energi.

Input og anbefalinger fra borgere og Udvalget for Teknik og Miljø er indarbejdet i planforslaget. Der er blandt andet taget stilling til adgangsveje, beplantning, vildthegn, anti-refleksbehandling af solcellerne og afstandskrav. Senere åbnes der op for offentlig høring.

Selve arealet udgør cirka 50 hektar, som i dag primært er opdyrket landbrugsjord. Solcelleanlægget vil årligt spare miljøet for udledning af ca. 25.000 tons CO2 (772 g/kWh).

Anbefalinger er indarbejdet forslaget
Før den politiske behandling har indledende bemærkninger og anbefalinger fra blandt andet borgere i området blevet indarbejdet i planforslaget. Der er således stillet krav om at der skal etableres et minimum 10 meter bred beplantningsbælte omkring anlægget, samt der skal anvendes stedstypiske træer og buske.

Der skal være mulighed for lav beplantning i udsigtskiler, og i det hele taget skal naboernes interesser fortsat inddrages i udarbejdelsen af detailforslaget. Der er ingen krav om afskærmende beplantning omkring interne veje, dog skal der være offentlig adgang til eksisterende veje.

Derudover ser man gerne, at naboer får mulighed for at købe andele i anlægget.

Sandsynligt at søge om værditab
Der forventes vedtagelse af en ny energiaftale fra folketingets partier i 2018 og hermed en ændring af den nuværende Lov om fremme af vedvarende energi. Regeringen har fremsat et lovforslag om, at solcelleanlæg og andre vedvarende energikilder skal konkurrere på lige vilkår efter en udbudsmodel. Dette vil sidestille anlæg som solcelleanlæg og vindmøller og det vil være muligt at søge om værditab på omkringliggende ejendomme samt indgå i køberetsordning for naboer.

Det pågældende solcelleanlæg, som planforslagene omhandler, vil kunne indgå i udbudsmodel på betingelse af, at der foreligger en vedtaget lokalplan.

Den videre proces
Udvalget for Teknik og Miljø vil den 23. maj behandle sagen. Herefter går den videre til Økonomiudvalget den 28. maj og derefter Kommunalbestyrelsen den 4. juni 2018.

Efter den politiske proces åbnes der op for høring fra den 8. juni, hvor borgere og interessenter kan komme med input til sagen.

Foto: Pressefoto

Forfatter

Related posts

Top